کاربرد الگوی قرآنی «باورمدار» در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

الگوی قرآنی «باورمدار» دربرگیرنده اعتقادات در پوشش نگرش‌های ایمانی، کفری و منافقانه است که می‌تواند در طیفی سه سطحی، رفتارهای کارکنان آموزش در سازمان‌ها را واکاوی کند. در این مقاله، به منظور ارائه الگوی قرآنی باورمدار و کاربست آن در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی مطالعه‌ای با روشی توصیفی−تحلیلی انجام گردیده است؛ خاطرنشان می‌شود که به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی بهره‌گیری شده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فیش‌برداری است؛ تحلیل یافته‌ها با روش «تحلیل محتوا ناظر به تحلیل اجتهادی» انجام پذیرفته است؛ نتایج بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی «باورمدار»، در قالب نگرش‌های اصلی، دربرگیرنده نگرش‌های ایمانی، کفری و منافقانه است که به‌عنوان یک سیستم دارای عناصر دروندادی (عنصر شناختی)، فرایندی (عنصر عاطفی) و بروندادی (عنصر رفتاری) است؛ در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان ادعا کرد که الگوی قرآنی «باورمدار» با مؤلفه‌های ایمانی، کفری و منافقانه در بررسی رفتارهای کارکنان آموزشی می‌تواند کاربرد داشته و توصیه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Quranic “Faith-Centered” Model in Investigating the Bahaviors of the Edcational Personnel

نویسنده [English]

 • Abbas Shafi’ie
Assistant Professor in Department og Management/ Research Center of Seminary and University
چکیده [English]

The Quranic “faith-centered” model includes beliefs under the guise of faithful, infidel and hypocrite attitudes, which can explore the personnel’s behavior in organizations in a three-layer continuum. In the present article, in order to offer a Quranic “faith-centered” model and applying it in investigation of the behaviors of the educational personnel, we conducted a descriptive-analytical study. It is noted that to gather data, we used library sources through note-taking. The analysis of the findings was done through “content analysis with reasoning analysis”. The results show that the ‘faith-centered’ model in the form of the main attitudes includes faithful, infidel and hypocrite attitudes, which has – as  a system – input elements (cognitive), processing elements (emotional) and output elements (behavioral). In a general conclusion, we may claim that the Quranic ‘faith-centered’ model with faithful, infidel and hypocrite parameters can be suggested and applied in investigating the behaviors of the educational personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model
 • faith-centered
 • behaviors of educational personnel
 • cognitive element
 • emotional element
 • behavioral element
 1. 1. قرآن کریم.

  2. آمدی، عبدالواحد (1337)، غررالحکم و دررالکلم، تهران: محمدعلی انصاری قمی.

  3. ایمان، محمدتقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  4. جمعی از مؤلفان (1382)، روانشناسی اجتماعی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  5. حکیمی، محمدرضا (1409ق)، الحیاة، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  6. رابینز، استیفن و تیموتی، جاج (1389)، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی زارع، تهران: نص.

  7. رضاییان، علی (1379)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.

  8. سالاری‌فر، محمدرضا و دیگران (1393)، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  9. سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (1376)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.

  10. شفیعی، عباس (1395)، درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح تحلیل فردی)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  11. علی‌پور،مهدی و حمیدرضا حسنی (1389)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  12. قاسمی، نیما (1387)، «تبیین علمی وتبیین دینی−اسطوره‌ای»، مجله ذهن، ش34−35، تهران.

  13. مجلسى، محمدباقر (1405ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربى.

  14. Griff Bovee, Cortland & Others (1993), Management; New York: Mcgrow-Hill.

  15. Griffin, Ricky W., (1996), Management; Boston: Houghton Mifflin.

  16. Luthans, Fred, (1989), Organizational Behavior, New York: Printic-Hall.

  17. Moorhead Gregory & Ricky w griffin (1989), organizational Behavior Boston.

  1. 18.  Robbins p Stephen & Judge .T im (2015), organizational behavior prentice hall in New Jersey.
  2. 19.  Robbins p Stephen (2005), essentials of organizational behavior prentice hall in New Jersey seventh edition.