نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه

10.30471/edu.2021.7785.2453

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تأثیر تغذیه به‌عنوان یکی از عوامل غیر معرفتی بر معرفت انسانی است که بر مبنای تحلیل دینی−فلسفی صورت می‌گیرد و از روش تحلیلی توصیفی استفاده می‌کند.
یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که ارتباط متقابل نفس و بدن و اتحاد آن دو از یک سو و تأثیر خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بر بدن از سوی دیگر، زمینه تأثیر و تأثر بین نفس و بـدن را فراهم می‌آورد. بنابراین هرگاه زمینه تغذیۀ حرام یا حلالی از‎ ناحیه‎ بدن به‎‌وجود‎ آید‎،ماهیت غذا، نفس انسان را مطابق ماهیت غذا در جهت خاصی سوق می‌‌دهد. در نتیجه، تغذیه ناپاک و حرام سبب از دست دادن استعداد کافی برای کسب معرفت صحیح می‌گردد. همچنین غذا‎ به‌عنوان شیئی مادی در تغییر وضعیت بدن و به تبع آن در موقعیت مغز و اعصاب، به‌عنوان ابزار ادراکی بدن نقش مهمی ایفا می‌کند که تغییر وضعیت این ابزار ادراکی‎ در شکل‌گیری معرفت انسانی‎ نقش‎ مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تاثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی بر مبنای تحلیل دینی- فلسفی ‏

نویسنده [English]

  • عابدین درویش پور

استادیار دانشگاه

چکیده [English]

ت هدف این پژوهش تبیین تاثیر تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیر معرفتی اثر گذار بر تربیت معرفت انسانی است که برمبنای ‏تحلیل دینی- فلسفی صورت می گیرد. این نوشتار بر اساس روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های ‏کتابخانه‌ای انجام شده است.‏
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، ارتباط متقابل نفس و بدن واتحاد آن دو از یک سو و تأثیر خوردنی ها و آشامیدنی ها بر ‏بدن از سوی دیگر، زمینه تأثیر و تأثر بین نفس و بـدن را فراهم می آورد. بنابراین هرگاه زمینه تغذیه ی حرام یا حلالی از‌ ناحیه‌ ‏بدن به‌ وجود‌ آید‌،ماهیت غذا، نفس انسان را در جهت خاص و مطابق با ماهیت مأکول (غذا) سوق می‌ دهد در نتیجه تغذیه ‏ناپاک وحرام سبب از دست دادن استعداد کافی برای فـیض یابـی از شـرایط‌ اصلی تربیت معرفتی صحیح می گردد.همچنین ‏غذا‌ به عنوان شیئی مادی در تغییر وضعیت بدن و به تبع آن در موقعیت مغز واعصاب،به عنوان ابزار ادراکی بدن نقش مهمی ‏ایفا می کند که تغییر نگرش این ابزار ادراکی‌ در شکل گیری تربیت معرفت انسانی‌ نقش‌ مؤثری دارد. ‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • تغذیه
  • تربیت معرفتی
  • بدن
  • نفس
  • روش دینی فلسفی &rlm