تاثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی بر مبنای تحلیل دینی- فلسفی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه

10.30471/edu.2021.7785.2453

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تاثیر تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیر معرفتی اثر گذار بر تربیت معرفت انسانی است که برمبنای ‏تحلیل دینی- فلسفی صورت می گیرد. این نوشتار بر اساس روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های ‏کتابخانه‌ای انجام شده است.‏
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، ارتباط متقابل نفس و بدن واتحاد آن دو از یک سو و تأثیر خوردنی ها و آشامیدنی ها بر ‏بدن از سوی دیگر، زمینه تأثیر و تأثر بین نفس و بـدن را فراهم می آورد. بنابراین هرگاه زمینه تغذیه ی حرام یا حلالی از‌ ناحیه‌ ‏بدن به‌ وجود‌ آید‌،ماهیت غذا، نفس انسان را در جهت خاص و مطابق با ماهیت مأکول (غذا) سوق می‌ دهد در نتیجه تغذیه ‏ناپاک وحرام سبب از دست دادن استعداد کافی برای فـیض یابـی از شـرایط‌ اصلی تربیت معرفتی صحیح می گردد.همچنین ‏غذا‌ به عنوان شیئی مادی در تغییر وضعیت بدن و به تبع آن در موقعیت مغز واعصاب،به عنوان ابزار ادراکی بدن نقش مهمی ‏ایفا می کند که تغییر نگرش این ابزار ادراکی‌ در شکل گیری تربیت معرفت انسانی‌ نقش‌ مؤثری دارد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی بر مبنای تحلیل دینی- فلسفی ‏

نویسنده [English]

  • عابدین درویش پور
استادیار دانشگاه
چکیده [English]

ت هدف این پژوهش تبیین تاثیر تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیر معرفتی اثر گذار بر تربیت معرفت انسانی است که برمبنای ‏تحلیل دینی- فلسفی صورت می گیرد. این نوشتار بر اساس روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های ‏کتابخانه‌ای انجام شده است.‏
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، ارتباط متقابل نفس و بدن واتحاد آن دو از یک سو و تأثیر خوردنی ها و آشامیدنی ها بر ‏بدن از سوی دیگر، زمینه تأثیر و تأثر بین نفس و بـدن را فراهم می آورد. بنابراین هرگاه زمینه تغذیه ی حرام یا حلالی از‌ ناحیه‌ ‏بدن به‌ وجود‌ آید‌،ماهیت غذا، نفس انسان را در جهت خاص و مطابق با ماهیت مأکول (غذا) سوق می‌ دهد در نتیجه تغذیه ‏ناپاک وحرام سبب از دست دادن استعداد کافی برای فـیض یابـی از شـرایط‌ اصلی تربیت معرفتی صحیح می گردد.همچنین ‏غذا‌ به عنوان شیئی مادی در تغییر وضعیت بدن و به تبع آن در موقعیت مغز واعصاب،به عنوان ابزار ادراکی بدن نقش مهمی ‏ایفا می کند که تغییر نگرش این ابزار ادراکی‌ در شکل گیری تربیت معرفت انسانی‌ نقش‌ مؤثری دارد. ‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • تغذیه، تربیت معرفتی،بدن ،نفس، روش دینی فلسفی &rlm