نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند، ایران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند

3 رئیس دانشکده روانشناسی

10.30471/edu.2022.7836.2463

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها است. رویکرد مقاله کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران (2007) است. جامعه پژوهش متشکل از 87 مقاله درباره ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎هاست که بین سال‎های 2000 تا 2020 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده‎اند. نمونه پژوهش شامل 31 مقاله است که به صورت هدفمند جمع‎آوری و براساس پایش موضوعی داده‎ها انتخاب شدند. داده‎های مقاله از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گردآوری شده‎اند. براساس تجزیه و تحلیل داده‎ها، ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در دو بعد چرایی برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در قالب ضرورت‎ها و نیازهای فردی و ضرورت‎ها و نیازهای اجتماعی و بعد چگونگی برنامه درسی آموزش ارزش‎ها در قالب مقولاتی مانند اهداف: غایی، کلی و جزیی؛ محتوا: اصول، چگونگی سازماندهی، الگوی سازماندهی و مفاهیم؛ راهبردهای یاددهی−یادگیری: مستقیم، نیمه‎مستقیم و غیرمستقیم؛ مواد و منابع یادگیری: منابع مکتوب و منابع غیرمکتوب؛ نیروی انسانی: نقش معلم و صلاحیت‎های معلم؛ گروه‎بندی: گروه همیاری؛ تجارب یادگیری: تجارب فردی و تجارب گروهی؛ مکان: اصلی و فرعی؛ زمان: رسمی و غیررسمی و ارزشیابی: شفاهی و عملی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the features of values education curriculum

نویسندگان [English]

  • fateme gholamzade 1
  • mohamamd akbaryborng 2
  • Mohsen Ayati 3

1 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University, Iran

2 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University

3 Educational Sciences, Faculty of Behavioral Sciences, Birjand University

چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the features of values ​​education curriculum. The approach of the qualitative article and its method is systematic review based on the model of Wright et al. (2007). The research community consists of 87 articles on the features of the value education curriculum that have been presented in prestigious scientific journals between 2000 and 2020. The research sample consists of 31 articles that were purposefully collected and selected based on thematic monitoring of data. The data of the article are collected from the qualitative analysis of the studied documents. Based on data analysis, the characteristics of the values ​​education curriculum in two dimensions: why values ​​education curriculum in the form of individual needs and needs and social needs and dimensions and how the values ​​education curriculum in the form of objectives such as goals: final, general And partial; Content: principles, how to organize, organizing pattern and concepts; Teaching-learning strategies: direct, semi-direct and indirect; Learning materials and resources: written and non-written resources; Manpower: The role of the teacher and the teacher's competencies; Grouping: Collaborative group; Learning experiences: individual and group experiences; Location: main and secondary; Time: formal and informal and evaluation: oral and practical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • values education
  • curriculum
  • systematic review