نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرت آموزش عالی ،رودهن،دانشگاه ازاد اسلامی ،رودهن،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

10.30471/edu.2022.8359.2549

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عناصر و مولفه‌های برنامه درسى دین و زندگى مبتنى بر دیدگاه ماوراى فردى در دوره متوسطه دوم بود.‌ روش این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از نظر نوع روش، تحلیل محتوى مبتنى بر کدگذارى سـه مرحله‌اى (باز، محورى و گزینشى) بود. حوزه مورد پژوهش شامل کلیه صاحب نظران و اساتید حوزه برنامه ریزی درسی، علوم‌تربیتی و مدیریت آموزشی بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند، اساتیدی که شرایط مورد نظر را داشتند مورد مصاحبه نیمه-ساختاریافته قرار گرفتند که با رسیدن به اشباع نظریِ یافته‌ها، تعداد نمونه‌های پژوهش به دوازده نفر رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از روش‌های سه مرحله‌ایِ کدگذاریِ استفاده شد. براساس یافته‌های به دست آمده، از کدبندی مصاحبه‌ها، هیجده مقوله و پنج عنصر مشخص گردید که شامل: عنصر هدف با پنج مقوله، عنصر ارزشیابی با چهار مقوله و عنصرهای ویژگی یادگیرنده، محتوا و روش به طور مشترک با سه مقوله به عنوان عناصر و محتواهای مورد شناسایی برای برنامه درسى دین و زندگى مبتنى بر دیدگاه ماوراى فردى در دوره متوسطه دوم بودند. از عناصر و مولفه‌های شناسایی شده می‌توان در طراحی الگوی مبتنی بر دیدگاه ماورای فردی در برنامه درسی دین و زندگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the elements and components of the religion and life curriculum based on a transcendental perspective: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • mehdi کلانتری 1
  • Mansoore Abedian Esfahani 2
  • BadiAlZaman MakiAleAgha 3

1 Azad University Roudehen Branch: Tehran, Tehran, IR, IR

2 , Islamic Azad University, Roodehen Branch

3 Faculty of Educational Sciences, Consulting and Accounting, Islamic Azad University, Roodehen Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the elements and components of the curriculum of religion and life based on the transcendental perspective in high school. ‌ There were stages (open, central and selective). The field of study included all experts and professors in the field of curriculum, educational sciences and educational management. By purposeful sampling method, professors who had the desired conditions were interviewed in a semi-structured manner. The research reached twelve people. Three-step coding methods were used to analyze the interview data. Based on the findings on the findings from the coding of interviews, eighteen categories and five elements were identified, including: target element with five categories, evaluation element with four categories and elements of learner characteristics, content and method jointly with three categories as elements and contents. Cases were identified for the Religion and Life curriculum based on the transcendental perspective in secondary school. The identified elements and components can be used to design a model based on a transcendental perspective in the curriculum of religion and life. Keywords Curriculum, Transcendental Perspective, Religion and Life Book, Qualitative Study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Transparent perspective
  • Religion and Life Book
  • Quality Study