نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.30471/edu.2022.8837.2649

چکیده

چکیده: امروزه رشد و تربیت معنوی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار دارد. از سوی دیگر، ادبیات تربیت معنوی در دهه های اخیر در کشور ما نیز رواج بسیاری پیدا کرده است. ترجمه و استفاده از متون غربی بدون توجه به تفاوت در مفروضه ها و مبانی، خطر التقاط و انحرافات بعدی نسل جوان را در پی دارد. لذا در اولین قدم لازم است الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی مشخص شود. هدف این تحقیق تبیین الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی است. این پژوهش یک مطالعه کیفی است که با روش سنتزپژوهی انجام گرفته است. پس از تحلیل محتوای اسناد منتخب، کدگذاری داده ها، دسته بندی داده ها ذیل هشت طبقه، با هم نگری و ترکیب داده‌ها، در نهایت، مولفه‌های هشت گانه تربیت معنوی با رویکرد اسلامی شامل: مفهوم معنویت اسلامی، تعریف تربیت معنوی، ویژگی های تربیت معنوی، مبانی، اهداف، اصول، و روش های تربیت معنوی، و همچنین، نسبت میان دین و تربیت معنوی به دست آمد و تبیین شد. در نهایت، برخی ابهامات، چالش ها و همچنین، پیشنهادات پژوهشی برای ادامه مسیر پژوهش ها مطرح شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The theoretical model of "spiritual education" with an Islamic approach ; a synthesis study

نویسنده [English]

  • fatemeh vojdani

چکیده [English]

Abstract: Today, spiritual development and education is receiving serious attention in many countries. On the other hand, the literature of spiritual education has become very popular in recent decades in our country, and the translation of texts and their use regardless of the different assumptions and foundations, have the danger of eclecticism and subsequent deviations of the generation. Therefore, in the first step, it is necessary to specify the theoretical model of spiritual education with the Islamic approach. The purpose of this research was to explain the theoretical model of spiritual education with an Islamic approach. This research was a qualitative study that was conducted with the method of synthesis. After analyzing the selected documents content, coding the data, categorizing the data under eight categories and combining the data, finally, the eight components of spiritual education with an Islamic approach including were obtained and explained: the concept of Islamic spirituality, the definition of spiritual education, the components and characteristics of spiritual education, the foundations, goals, principles, and methods of spiritual education, and also, the relationship between religion and spiritual education. Finally, some ambiguities, challenges as well as research suggestions for continuing the research were proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality
  • spiritual education
  • Islam