• مجله در چه زمینه‌های مقاله می‌پذیرد؟
  • پذیرش مقاله چه اندازه زمان می‌برد؟
  • آیا پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، امکان صدور گواهی پذیرش وجود دارد؟