نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان دانشگاه علوم تحقیقات

2 شهیدبهشتی

10.30471/edu.2022.8601.2599

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزش حرمت‌ خود در دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان شهر تهران انجام گرفت. به این منظور با روش نمونه‌گیری در دسترس از بین ۴۳ کودک کلاس سوم، با توجه به معیارهای ورود ۱۶ نفر انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده و تحت تست حرمت‌خود (Self-esteem) روزنبرگ قرار گرفتند. گروه آزمایشی دو بار در هفته تحت آموزش برنامه حرمت‌خود؛ که توسط محقق تهیه و روایی آن توسط متخصصان تأیید شد، در کنار آموزش‌های معمول قرار گرفتند. گروه گواه آموزش معمول خود را دنبال کرده و پس از هشت جلسه آموزش به گروه تحت آزمایش، آزمون‌های ذکر شده مجدداً از دو گروه اخذ و داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از ویرایش بیستم نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه استفاده گردید. نتایج بدست آمده پژوهش حاضر نشان داد که نمرات آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیر حرمت خود به‌طور معناداری افزایش یافته است (05/0>P). در مجموع نتایج یافته‌ها مشخص کرد به کارگیری برنامه آموزش حرمت خود روی کودکان دبستانی می‌تواند به افزایش حرمت خود بی‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Effectiveness of Self-Esteem Education Package in Primary School Students.

نویسندگان [English]

  • mahdieh heidarizad 1
  • masoud janbozorgi 2

1 azad University, tehran M. Sc

2 rihu

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effectiveness of the self-respect education package in the third-grade students of Tehran primary school. For this purpose, with the available sampling method, 16 children were selected among 43 third-grade children according to the entry criteria. Subjects were randomly divided into two groups and tested for Rosenberg's self-esteem. The experimental group is trained twice a week under the program of self-; Which was prepared by the researcher and its validity was confirmed by experts, along with the usual training. The control group followed their usual training and after eight training sessions for the experimental group, the mentioned tests were taken again from the two groups and the data were analyzed by analysis of covariance. In order to analyze the data, the twentieth edition of SPSS software and a one-way analysis of covariance was used. The results of the present study showed that the scores of the subjects in the experimental group increased significantly compared to the control group in their respect variable (P <0.05). Overall, the results showed that applying self-esteem education programs to primary school children can increase self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • Primary school children
  • psychotherapy