دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 1-230 
1. روش حکمت آموزی در قرآن کریم

صفحه 7-35

سید علی حسینی زاده؛ ابوطالب خدمتی


3. مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

صفحه 65-88

زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ نرگس آمر ورامینی


5. کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

صفحه 113-134

رضا صابری؛ محمود سعیدی رضوانی