دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-196