دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، پاییز 1395 
1. تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان

صفحه 7-19

محمدرضا سلیمانی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ حسن فقیهی حبیب آبادی؛ فروزان عشوری مهرنجانی


6. هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی

صفحه 113-128

آزاده یعقوب زاده؛ لاله آهنی