اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حجت‌الاسلام دکتر سعید بهشتی

فلسفة تعلیم و تربیت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.ped.atu.ac.ir/
beheshtiatu.ac.ir

جانشین سردبیر

حجت الاسلام دکتر محمد داودی

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir
mdavoudirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر خسرو باقری

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir
kbagheri4yahoo.com

دکتر مسعود جان بزرگی

روان شناسی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir
bozorgimahbobgmail.com

دکتر سیدمهدی سجادی

فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sajadism
sajadismmodares.ac.ir

دکترسیدحمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تریبت استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

hralaviuk.ac.ir

حجت الاسلام دکتر محمود نوذری

روان شناسی تربیتی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir
mnowzaririhu.ac.ir

دکتر سیدعلی حسینی زاده

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir
ali_hosseinirihu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

faghihi83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد صبحی ابراهیم

فلسفه، تربیت دینی دانشکده علوم دینی - اسلامی، دانشگاه پارامدینه، اندونزی

paramadina.ac.id/falsafah-&-agama/falsafah-&-agama-news/m-subhi-ibrahim-m-hum
mohammad.subhiparamadina.ac.id

h-index: 5  

مدیر اجرایی

سید محمد امام

مدیر اجرایی

www.rihu.ac.ir
islamicedurihu.ac.ir
09199797260