دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، بهار 1400، صفحه 1-106 
3. چرخش روش‌شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی

صفحه 59-90

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ مجتبی الهی خراسانی؛ بختیار شعبانی ورکی