دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
1. تببین تأثیر و تأثرات ظاهر و باطن در اندیشه تربیتی شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.30471/edu.2022.8893.2663

میثم صداقت زاده؛ شهرام رامشت


2. دشمن‌شناسی در تربیت سیاسی از منظر فقه تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.30471/edu.2022.8711.2619

سید نقی موسوی


3. مؤلفه‌های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.30471/edu.2023.8687.2612

محمدعلی عباسی؛ حسین کارآمد


4. کنترل بی تابی در شرایط بحرانی: روشی برای رشد صبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.30471/edu.2023.8802.2640

خدابخش احمدی


5. ارزیابی انتقادی مبنای تساوی در تربیت دوجنسیتی بر اساس آموزه ای اخلاقی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.30471/edu.2023.8715.2620

سیده زهرا موسوی؛ محمد جواد فلاح؛ سید علی حسینی زاده


6. تبیین فلسفی اخلاق معلمی از دیدگاه فیلسوفان تربیتی غرب و مربیان و اندیشمندان مسلمان به منظور ارائه منشور و اعتباریابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/edu.2023.8937.2672

محمد حسن میرزامحمدی؛ رسول ملایی؛ اکبر رهنما


7. ارائه مدل مفهومی فرهنگ مراقبت مهدکودک: موردمطالعه مهد مادر ـ کودک حسنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.30471/edu.2023.8814.2644

کریم خان محمدی؛ حدیثه اسفندیار؛ ملیحه اصغری


8. بررسی تجارب معلمان دوره ابتدایی شهرستان مهاباد در باب تربیت دینی و عناصر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.30471/edu.2023.8862.2657

گلاله مولودپوری؛ ادریس اسلامی