دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
1. تدوین و بررسی تاثیر بسته آموزشی "اضطراب از مرگ" مبتنی بر آموزش های ادیان ابراهیمی با تاکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

سید علی کلاهدوزان؛ محمدباقر کجباف؛ حمید رضا عریضی؛ محمد رضا عابدی؛ فریبرز مکاریان


2. کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فاطمه هاشمی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی


3. جستاری بر مبانی، اصول و روش‌های پرورش حبّ‌ذات متعالی از دیدگاه اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

محمد شریف طاهرپور؛ فاطمه آزادمظلوم؛ علی ایمانزاده


4. تبیین الگوی رویکرد معنوی به تربیت دینی در دوره دوم کودکی ( مبتنی بر معرفت‌شناسی از منظر علامه طباطبایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی؛ افضل السادات حسینی؛ نرگس سجادیه


5. ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

محمد نجفی؛ اعظم شاه رجبیان


6. بررسی تجربه زیسته مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان مهاباد در مورد طرح کرامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

سلیمان حسین خواه؛ ادریس اسلامی


7. بازنمایی سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در کتابهای دوره متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

زینب فضلی


8. اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوتهای فردی «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالشها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

زهرا اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرتضی کرمی؛ دیوید ایونس


9. شناسایی راهبردهای گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

ُسید محمد حسین میری؛ معصومه فروزانی


10. فرایند معناشناسی مفاهیم کلیدی تربیتی قرآن: معناشناسی موردی واژۀ «تربیت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

علی فتحی


11. روش تربیتی تغییر موقعیت در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

هادی حسین خانی


13. دلالت‌های تربیتی دعای عرفه در ساحت تربیت توحیدمدار با تکیه بر روش‌های تربیت اخلاقی عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

محمد بهشتی


14. ارزیابی میزان موفقیت اجرای طرح آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی (طرح کرامت) در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

فریدون یزدانی


15. «آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سید نقی موسوی


16. نظام انضباط هیجانی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا


17. تاملی در ضرورت استفاده از «خود-ارزیابی» در برنامه درسی تربیت دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

فاطمه وجدانی؛ سمیرا حیدری