سردبیر


حجت‌الاسلام دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفة تعلیم و تربیت

جانشین سردبیر


حجت الاسلام دکتر محمد داودی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی درسی

  • malaki_cuyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمهدی سجادی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدحمیدرضا علوی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فلسفه تعلیم و تریبت

  • hralaviuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر محمود نوذری دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی حسینی زاده دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر علی نقی فهیمی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

فلسفه تعلیم و تربیت

  • faghihi83yahoo.com

مدیر اجرایی


سید محمد امام مدیر اجرایی