دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی (EDU) - واژه نامه اختصاصی