رابطه مصرف غذای غیرحلال با خودکنترلی، جایگاه مهار درونی، هوش اخلاقی و وجدانی بودن، در کارکنان ادارات اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حرفه‌ای پزشکی، ام پی اچ، دکترای تخصصی روان‌شناسی، استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مصرف غذای غیرحلال با خودکنترلی، جایگاه مهار درونی، هوش اخلاقی و وجدانی بودن، در کارکنان ادارات اهواز، در سال 1396ش، بود. جامعه آماری شامل 950 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، شرکت فولاد خوزستان، شرکت آب و برق خوزستان و شرکت آب و برق منطقه‎ای بود که به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
جمع‎آوری داده‎ها با استفاده از پرسش‎نامه خودکنترلی تانجی و همکاران، مقیاس منبع کنترل لونسون، پرسش‎نامه هوش اخلاقی لنیک و کی‎یل، مقیاس فرم کوتاه نئو مک‎کری و کاستا و پرسش‎نامه محقق‎ساخته آزمون خوردن انجام شد. داده‎ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان‎دهنده روابط میان غیرحلال‎خواری و خودکنترلی، غیرحلال‎خواری و سبک اسناد درونی، غیرحلال‎خواری و استقامت و پافشاری بر حق، غیرحلال‎خواری و مسئولیت‎پذیری برای تصمیم‎های شخصی، غیرحلال‎خواری و قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، غیرحلال‎خواری و اهمیت خودجوش به دیگران، غیرحلال‎خواری و توانایی در بخشش اشتباه‎های دیگران و غیرحلال‎خواری و وجدانی بودن در شرکت‎کنندگان بود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش هم‎زمان نشان داد که از میان متغیرهای وابسته، وجدانی بودن، پافشاری بر حق و توانایی در بخشش اشتباه‎های دیگران و خودکنترلی از سوی متغیر غیرحلال‎خواری قابل پیش‎بینی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between non-halal foods consumption with self-control, internal locus of control, moral intelligence and conscientiousness in the employees of organizations and companies in Ahvaz city

نویسنده [English]

 • Seyed Ali Marashi
MD, MPH, Ph.D, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between non-halal foods consumption with self-control, internal locus of control, moral intelligence and conscientiousness in the employees of organizations and companies in Ahwaz city in 2017. In this descriptive-correlational study, 950 employees of a number of large organizations and companies in Ahvaz were selected by simple random sampling. Out of distributed questionnaires, 647 questionnaires were returned to researchers. Five questionnaires regarding Self-Control, Internal-External Control, Moral Intelligence, NEO Personality Inventory and researcher-made Eating-Pattern Test were used as the means of data collection. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regressions analysis. The research results showed the relationship between non-halal food consumption and self-control, internal locus of contro , standing up for what is right , taking responsibility for personal choices , embracing responsibility for serving others, actively caring about others, ability to let go of others’ mistakes, conscientiousness and also, as a side-finding, a correlation between non-halal food consumption and edacity . Also, enter regression analysis shows that among dependent variables, conscientiousness, standing up for what is right, ability to let go of others’ mistakes and self-control are predicted by non-halal food consumption. According to the results of this study, it is likely that non-halal food consumption is accompanied by consequences of non-conscientiousness. Also non-halal food consumption has inverse relationship with internal locus of control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • non-halal food consumption
 • self-control
 • internal locus of control
 • moral intelligence
 • conscientiousness
 1. قرآن کریم. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی (1384)، قم: انتشارات صبح صادق.

  1. آمدی، عبدالواحد بن محمد (۱۴۲۹ق)، غرر الحکم و درر الکلم. تحقیق: رجائی، سیّدمهدی، قم: مؤسسه دارالکتاب الاسلامی.
  2. ابطحی، حسین و خیراندیش، مهدی (1388)، «ارائه الگوی خودکنترلی در سازمان با نگرش اسلامی»، مجله تدبیر، 213، ص23−28.
  3. بهزادی، الهام؛ نعامی، عبدالزهرا؛ و بشلیده، کیومرث (1394)، «رابطه وجدانی بودن، جو اخلاقی و رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10 (1)، ص63−73.
  4. بهشتی‎فر، ملیکه و نکویی‎مقدم، محمود (1389)، «رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان»، مجله اخلاق در علوم و فناوری، 5 (1−2)، ص67−73.
  5. پالاهنگ، حسن؛ نشاط‎دوست، حمیدطاهر؛ و مولوی، حسین (1388)، «هنجاریابی پرسش‎نامه 6 عاملی شخصیت در دانشجویان ایرانی»، پژوهشهای نوین روانشناختی، 4 (16)، ص43−61.
  6. پورصادق، ناصر (1391)، «راهبردهای مقابله با فرسودگی شغلی کارکنان در تعامل با کارکردهای شخصیت»، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10 (4)، ص77−82.
  7. جولیان، رابرت؛ آدوکات، کلیر؛ و کوماتی، جوزف (1389)، راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان (آثار، کاربردها و عوارض جانبی)، ترجمه صدیقه ابراهیم‎زاده، علی‎اکبر ثمری، سعید جهانیان، بیوک تاجری و سیدمجتبی جزایری، تهران: انتشارات ارجمند.
  8. حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ق)، وسائل الشیعة. قم: نشر آل البیت.
  9. زره‎پوش، اصغر؛ کجباف، محمدباقر؛ حشمتی‎فر، لیلا؛ صادقی، امیرحسین؛ و امیدی، حامد (1393)، «بررسی جهت‎گیری مذهبی و ویژگی‎های شخصیتی دانشجویان براساس پنج عامل شخصیت»، مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 19 (3)، ص68−76.
  10. سرافراز، مهدی‎رضا؛ قربانی، نیما؛ و جواهری، عابدین (1392)، «خودمهارگری: ظرفیتی واحد یا دو وجهی؟ تمایز بین وجوه بازدارندگی و برانگیختگی در دانشجویان دانشگاه‎های تهران»، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 6 (4)، ص69−75.
  11. سیادت، سید‎علی؛ مختاری‎پور، مرضیه؛ و کاظمی، ایرج (1388)، «رابطه بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیر‎آموزشی از دیدگاه‎های اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مدیریت سلامت، 2 (36)، ص61−70.
  12. طبرسی، فضل بن حسن (1384)، نثر اللآلی، ترجمه: حمیدرضا شیخی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‎های اسلامی.
  13. عیناثی، محمد بن ‎محمد (1384)، المواعظ العددیه، قم: انتشارات طلیعة النور.
  14. فرهادی‎نژاد، زهرا (1394)، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و وسواس فکریعملی با خودبیمارانگاری در دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز، اهواز.
  15. قضاعی، محمد‎ بن ‎سلامه (1361)، شهاب الاخبار، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  16. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.
  17. مظاهری، مریم و حسینی، مینا (1392)، «جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مجله ارمغان دانش، 18 (2)، ص125−136.
  18. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1379)، معراج السعاده، قم: انتشارات هجرت.
  19. Baumeister, R.F., Vohs, K.D., & Tice, D.M. (2007), The strength model of self-control. Association for Psychological Science, 6(16), 351-355.
  20. Brislin, R.W., Lonner, W.J., & Thorndike, R.M. (1973), Cross-cultural research methods. New York: John Wiley & Sons.
  21. Bushman, B. J., & Cooper, H. M. (1990), Effects of alcohol on human aggression: An intergrative research review. Psychological Bulletin, 107(3), 341-354.
  22. Cerny, B.A. & Kaiser, H.F. (1977), A study of a measure of sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 12(1), 43-47.
  23. Fadzlillah, N.A., Che Man, Y.B., Jamaludin, M.A., Rahman, S.A., & Al-Kahtani, H.A. (2011), Halal food issues from Islamic and modern science perspectives. 2nd International Conference on Humanities, Histrorical and Social Sciences, Singapore, IACSIT Press.pp. 159-163.
  24. Friese, M., & Hofmann, W. (2010), Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43(17), 795-805.
  25. Kayser, A.S., Mitchell, J., Weinstein, D., & Frank, M.J (2015), Dopamine, locus of control, and the exploration-exploitation tradeoff. Neuro-psychopharmacology, 40, 454-462.
  26. Khattak, J.Z.K., Mir, A., Anwar, Z., Wahedi, H.M., Abbas, G., & … Ismatullah, H. (2011), Concept of halal food and biotechnology. Advance Journal of Food Science and Technology, 3(5), 358-389.
  27. Lennik, D., & Kiel, F. (2005), Moral intelligence, enhancing business performance and leadership success. New Jersey: Wharton school of the university of Pennsylvania and person education.
  28. Levenson, H. (1981), Differentiating among internality, powerful others, and chance. In H. Lefcourt (Ed.), Research with the locus of control construct (Vol. 1 pp: 15-63), New York: Academic Press.
  29. Madhuri, S. (2012), Comparison of personality of alcoholics & drug addicts versus non-alcoholics & non-drug addicts. International Journal of Science and Research, 1(3), 27-35.
  30. McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1985), Comparison of EPI and Psychoticism scales with  measures of the five-factor model of personality. Personality and Individual Differences, 6, 587-597.
  31. McCrae, R.R., & Costa, P.T. (2004), A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 587-596.
  32. Pareek, A., & Ranjan, R. (2015), Personality traits amongalcoholics and non-alcoholics of jaipur, rajasthan. International Journal of Scientific Research, 4(6), 17-18.
  33. Reuters, T. (2015), State of the global Islamic economy. 2014-2015 Report. pp: 1-220.
  34. Rihtaric, M.L., Vrselja, I., & Nisevic, A.J. (2015), Relationship between alcohol consumption and violent offending: Personality as a contributing factor. Alcoholism and Psychiatry Research, 52, 105-114.
  35. Rotter, J. B. (1966), Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.‏
  36. Sadock, B.J., & Sadock V.A. (2010), Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
  37. Simons, J. S., Maisto, S. A., & Wray, T. B. (2010), Sexual risk taking among young adult dual alcohol and marijuana users. Addictive Behaviors, 35(5), 533-536.‏
  38. Singh, A., & Singh, D. (2011), Personality characteristics, locus of control and hostility among alcoholics and non-alcoholics. International Journal of Psychological Studies, 3(10), 99-105.
  39. Tangney, J.P., Baumeister, R.F., & Boone, A.L. (2004), High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.
  40. فیاض، ایراندخت؛ کاظمی، سیما؛ رئیسون، محمدرضا؛ و محمدی، یحیی (1396)، ارتباط باورهای انگیزشی یادگیری و ابعاد منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8 (2)، ص6976.
  41. کلینی، محمد بن یعقوب (1363)، فروع کافی، قم: نشر قدس.