تأثیر انتقال مفاهیم مرتبط با معاد بر آگاهی معنوی و رفتار اخلاقی معلمان دوره متوسطه شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز،

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تأثیر انتقال مفاهیم مرتبط با معاد بر آگاهی معنوی و رفتار اخلاقی معلمان دوره متوسطه شهر گرگان انجام شد. طرح پژوهش، از نوع پیش‌آزمون−پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 345 نفر معلمان در سال تحصیلی ۹۷ بودند، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ نفر) و گواه (۲۰ نفر) قرار گرفتند. سپس، انتقال مفاهیم مرتبط با معاد به مدت دو ماه به شکل پیام کوتاه توسط موبایل به گروه آزمایش ارائه شد؛ در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه به پرسشنامه‌ها آگاهی معنوی عبدالله‌زاده و رفتار اخلاقی لوزیر پاسخ دادند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که انتقال مفاهیم مرتبط با معاد موجب بهبود آگاهی معنوی معلمان دوره متوسطه می‌شود. همچنین انتقال مفاهیم مرتبط با معاد موجب ارتقای رفتار اخلاقی معلمان نیز می‎شود. بنابراین تشویق معنویت در محیط کار به‌یژه از طریق پیام منجر به کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری و انگیزش بیشتر، عملکرد و بهره‌وری بالاتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Transferring Concepts Related to Resurrection on Spiritual Knowledge and Ethical Behavior of High School Teachers in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Mina Arab Ahmadi 1
  • Ma’souma Baqer-Pur 2
1 MA of Educational Sciences; Islamic Azad University of Bandar Gaz
2 Assistant Professor in Department of Educational Sciences; Islamic Azad University of Bandar Gaz
چکیده [English]

This paper aims at investigating the effect of transferring concepts related to resurrection on spiritual awareness and ethical behavior of high school teachers in Gorgan. The research design was pre-test/ post-test with control group. The statistical population consisted of 345 teachers in the academic year of 2018. They were randomly assigned into an experimental group (20 subjects) and a control group (20 subjects). Then, the  concepts related to resurrection were provided to the experimental group for two months in the form of SMS, while the control group received no training. At the end, both groups responded to Abdullah Zadeh's Spiritual Intelligence questionnaire and Lussier's Moral Behavior questionnaires. The results of covariance analysis indicated that transferring concepts related to resurrection improves spiritual awareness of high school teachers. Similarly, teaching concepts related to resurrection promotes teachers' ethical behavior. Therefore, the promotion of spirituality in the workplace, especially through the message, leads to a reduction in the desire to leave  the working environment, increasing ethical behavior and conscientiousness, and more motivation, performance, and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transferring concepts related to resurrection
  • spiritual awareness
  • ethical behavior
1. قرآن مجید
2. نهجالبلاغه (۱۳۷۸)، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، چ14، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
3. ابطحی، حسین (1387)، «رویکرد اخلاقی در مدیریت منابع انسانی»، فصلنامه مدیریت و توسعه، ش13.
4. اعجازی، علیرضا (1390)، «آثارمعادباوری در زندگی از دیدگاه نهج‌البلاغه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث.
5. بیرانوند، نسرین و زهرا طلایی نیک (۱۳۹۵)، معاد در اسکندرنامه نظامی، اولین همایش ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، لرستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان−مؤسسه عدالت‌گستر بارکه افلاک.
6. حاجتی شورکی، سیدمحمد و محمد جعفری (۱۳۹۴)، «بررسی تطبیقی امکان، ضرورت و کیفیت معاد در دین زرتشت و اسلام»، مجله معرفت ادیان، س۶، ش۴، پیاپی ۲۴، ص۲۴−۴۶.
7. حسینی شاهرودی، سیدمرتضی و ریحانه شایسته (۱۳۹۶)، «هوش معنوی، مؤلفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه»، پژوهش‌های فلسفی کلامی، دوره ۱۹، ش۱، ص۷−۳۲.
8. رحیمی، مریم (1392)، «بررسی رابطۀ بین آگاهی معنوی دانش‌آموزان و گرایش آنها به گروه‌های تخدیری و شیطان‌پرستی (مطالعۀ موردی مقطع متوسطه چهارمحال و بختیاری)»، فصلنامه دانش انتزاعی چهارمحال و بختیاری، دوره ۱، ش۲، ص72−97.
9. زارع، حسین؛ احمد پدرام و الهه شیروانیان (1390)، «پیش‌بینی آگاهی معنوی دانشجویان از روی صفات شخصیتی آنها»، تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۱۰، ش۱، ص59−68.
10. سبحانی، جعفر (1369)، منشورجاوید:پیرامونمعاددرقرآن،قم: مؤسسه سیدالشهداءg.
11. سیدعامری، میرحسن (1391)، «تبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، ش28، ص135−150.
12. شادپور و فیروزجایی (1396)، «امکان یا امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن‌سینا»، فصلنامه علمى پژوهشى فلسفه و الاهیات، دوره ۲۲، ش۱، ص64−87.
13. شریعتی سبزواری، محمدباقر (1363)، معاددرنگاهوحیوفلسفه، تهران: دانشگاه تهران.
14. ضامنی، فرشیده (1395)، «بررسی رابطه توسعه رفتار اخلاقی توسط مدیران با سلامت سازمان»، فصلنامه اخلاق زیستی، دوره ۶، ش20.
15. عبدالله‌زاده، حسن و مهرانه بوژمهرانی (1388)، ساخت مقیاس هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور.
16. عیدی، حسین؛ محسن لقمانی و اکبر سرارودی (1394)، «پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان براساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امورجوانان استان کرمانشاه»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره ۱۱، ش۲۲، ص۱۲.
17. کریمی، یوسف (1392)، روانشناسی اجتماع، نظریهها، مفاهیم و کاربردها، چاپ ششم، تهران: نشر ارسباران.
18. محمدی پورندوشن، کمال (۱۳۹۵)، «تأثیر یاد مرگ بر عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بوشهر.
19. مصباح یزدی، محمدتقی (1387)، اخلاقدرقرآن، چاپ هشتم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
20. نیکخواه فرخانی و همکاران (1396)، «تبیین مؤلفه‌های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری»، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، دوره ۱۲، ش۴، ص۱۵.
21. Gino F, Shu LL, Bazerman MH. (2010), Nameless+ harmless= blameless: When seemingly irrelevant factors influence judgment of (UN) ethical behavior. Organizational Behavior and Human DecisionProcesses; 111(2),pp 93-101.
22. Hamiti, M. (2010), “Multicultural education and administration and general ethical standards”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4.
23. Herrbach P. (2007), IsEthicalP–OFitReallyRelatedto Individual Outcomes? A Study of Management- Level Employees Business & Society.46 No.3: 304.
24. Joseph J, Berry K, Deshpande SP. (2009), Impact of emotional intelligence and other factors on perception of ethical behavior of peers. Journal of Business Ethics; 89(4): 539-546.
25. Karimi Mooneghi, H., Dabbaghi, F., Oskouei, F., Vehvilainen Julkunen, K. (2009), Learning Style in Theoretical Courses: Nursing Students’ Perceptions and Experiences. Iranian Journal of Medical Education, 9(1), pp 41-53.
26. Koole M, McQuilkin JL, Ally M. (2010). Mobile Learning in Distance Education: Utility or Futility? Journal of distance education, (24) , pp 82-59
27. Nasel, D. D. (2004), Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; unpublished thesis. Australia: The University of South Australia.
28. Reybold, L. Earle & Halx, M.D. (2018). Staging Professional Ethics in Higher Education: a Dramaturgical Analysis of “Doing the Right Thing” in Student Affairs, Innovative Higher Education, https://doi.org/10.1007/s10755-018-9427-1.
29. Vig S. (2014), Developing ethical organisation: Values, implementation and governance. Ukrain: 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continui.