نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی علامه طباطبایی

3 مدیر گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبایی

10.30471/edu.2022.8456.2559

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به تباین پیش فرض های هستی شناختی و معرفت شناختی در الگوی مطلوب با الگوهای جاری نگاشته شده است. این "تباین" با تبیین "واقع گرا" بودن این پیش فرض ها در نگرش صدرایی و غیرواقع گرا بودن آن ها در پیش فرض های کلی فبک جاری به اثبات رسیده. این پیش فرض ها با مشخص کردن "آرمان" یا "هدف نهایی" کلاس آموزش تفکر به کودکان، اصول پیشبرد کلاس و در نتیجه الگوی مورد نظر را تعیین می کنند. این الگو در پژوهش حاضر اهداف، اصول، محتوا و روش ها را در بر خواهد داشت و همه آن ها از این آرمان متاثر می شوند. بنابر نتایج پژوهش حاضر در الگوی مطلوب با رویکرد صدرایی، آرمان نهایی در این کلاس "حقیقت آن گونه که در واقع خود هست" و "باور به بودن آن"، و معرفت بدان "ساختنی، کامل شونده و مرحله مند" خواهد بود که با معناشناسی در دستگاه اندیشه صدرایی معنایی متفاوت با برداشت های فبک جاری از آن خواهد داشت. پژوهشگر در این تحقیق از روش تحلیلی-استنباطی برای رسیدن به اهداف بنیادی پژوهش کیفی خود استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the necessity of developing an indigenous model of teaching thinking to children according to the ontological and epistemological presuppositions of Sadr al-Mutallah

نویسندگان [English]

  • ّfatemeh sadat mortazavi dorcheh 1
  • Dr.Saeed Beheshti 2
  • Irandokhte Fayyaz 3
  • Dr.Ahmad Salahshoori 2

1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University

2 Allameh Tabatabai University

3 مدیر گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده [English]

The present article has been written with the aim of examining the necessity of developing a native model of teaching thinking to children with regard to the contrast of ontological and epistemological presuppositions in the desired model with current models. . This "contrast" has been proven by explaining the "realism" of these presuppositions in Sadra's attitude and their unreality in the general presuppositions of the current P4C. These assumptions determine the principles of class progress and, consequently, the desired model by specifying the "ideal" or "ultimate goal" of the class to teach thinking to children.This model in the present study will include goals, principles, content and methods, and all of them are affected by this ideal. . According to the results of the present study in the desired model with Sadra's approach, the ultimate ideal in this class will be "truth as it really is" and "belief in its existence", and knowledge of it will be "constructive, complete and gradual" that with Semantics in Sadra's system of thought will have a different meaning from current P4C perceptions of it. In this research, the researcher has used the analytical-inferential method to achieve the basic goals of her qualitative research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessity of developing a native model, contrast of presuppositions, teaching thinking to children, realism, Sadra&rsquo
  • s ontology, Sadra&rsquo
  • s epistemology