نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی/دانشگاه اصفهان

10.30471/edu.2022.8835.2648

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی اخلاق مربی در قرآن با نظر به مبادی فرآیند محور عمل اخلاقی متربی بوده است . بدین منظور، آن دسته از آیات قرآن که در آنها یک موقعیت تربیتی وجود داشت مورد واکاوی قرار گرفت. ضمناً برای درک صحیح‏تر مفاهیم قرآنی و سیاق آنها؛ به تفاسیر «المیزان »و «فی ظلال القرآن» نیز رجوع شد. در پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، ابتدا 20 مضمون اصلی اخلاق مربی مرتبط با مبادی سه‏گانه فرآیندمحور رشد اخلاقی متربی یعنی «شناختی، گرایشی، اراده و عمل» استخراج شد. در گام بعدی، مضمون‌های اصلی بدست آمده در قالب سه مضمون سازمان‌ دهنده و یک مضمون فراگیر دسته‌ بندی گردید و در نهایت ، شبکه مضامین و الگوی آنها تدوین شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مضمون‌های استنتاج شده محور شناختی در مولفه «کلام روشن و ابهام زدا برای روشنگری متربیان»، محور گرایشی در مولفه‌ «تبیین مقاصد و مطامع غیردنیوی مربی» و محور اراده و عمل در مولفه «پیش قدمی مربی در عمل» دارای بیشترین فراوانی بودند و لذا در شمار مهم‌ترین مولفه‌ها محسوب می‏شوند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of teacher's ethics in the Qur'an with regard to the process-oriented principles of the trainee ethical practice

نویسندگان [English]

  • mehri sadeghiyan 1
  • Mohammad Hossein Heidari 2
  • Reza Ali Nowrozi 3

1 University of Isfahan, Faculty of Education and Psychology

2 Associate Professor Department Of Education Faculty of Education and Psychology University of Isfahan

3 University of Isfahan: Isfahan, Isfahan, IR

چکیده [English]

The purpose of the current research was to design and explain the teacher's ethics model in the Qur'an with regard to the process-oriented principles of the teacher's ethical practice. For this purpose, those verses of the Qur'an in which there was an educational situation were analyzed. In addition, for a more accurate understanding of Quranic concepts and their context; It was also referred to the commentaries of "Al-Mizan" and "Fi Zhalal-e-Qur'an". In the current research, by using the theme analysis method, first, 20 main themes of teacher's ethics related to the three process-oriented principles of teacher's moral development, i.e. "cognitive, tendency, will and action" were extracted. In the next step, the main themes obtained were categorized in the form of three organizing themes and one comprehensive theme, and finally, the theme network and their pattern were compiled. The findings of this research show that the inferred themes of the cognitive axis in the component "clear and unambiguous words for the enlightenment of the teachers", the tendency axis in the component "explaining the intentions and non-worldly aspirations of the instructor" and the axis of will and action in the component "advancement of the instructor in action" They had the most abundance and therefore are considered among the most important components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educator
  • the ethics of the educator
  • principles of moral action
  • the trainee