نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

2 دانشیارو مدیرگروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

10.30471/edu.2022.8438.2557

چکیده

«تربیت جنسی» یکی از پیچیده ترین و مهم ترین ابعاد تعلیم و تربیت و از موضوعات مهم حوزه اجتماعی است که در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان نقش بسزایی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. نظر به این که تحلیل مباحث نظری و خط مشی های عملی حوزه تربیت جنسی می‌تواند زمینه‌ساز روشنگری و تنویر اذهان محققان و متولیان امر تربیت شود، در پژوهش حاضر که با هدف بررسی انتقادی خط مشی های نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان با رویکرد اجتماعی انجام شد، پژوهشگر بر آن است ﺗﺎ ضمن بررسی تمامی اسناد و آئین نامه های بالادستی نظام آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن نقاط مثبت، به نقد خط مشی ها و رویکردهای این سازمان در حوزه تربیت جنسی بپردازد. نتیجه این ﭘﮋوهش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس بررسی های انتقادی، خط مشی و رویکرد حاکم بر نگاه به تربیت جنسی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻳﺮان «مهار میل ﺟﻨﺴﻲ» اﺳﺖ، که می توان از آن به «خط مشی مهار» تعبیر ﻛﺮد. از وﻳﮋﮔﻲ های اﻳﻦ خط مشی ﺗﻮﺟﻪ بیشتر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ های ﺳﻠﺒﻲ و تحریمی تربیت ﺟﻨﺴﻲ است. جلوه گری اﻳﻦ خط مشی از واقعیت میلﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ بیش از آﻧﻜﻪ میلﺟﻨﺴﻲ را ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻲ فضیلت ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آن را تهدیدی ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Policies of the Iranian Education System in Adolescent Sex Education

نویسندگان [English]

  • Reza Kamaie 1
  • Nematullah karamollahi 2

1 Qom

2 Bagher Al –Olum University

چکیده [English]

"Sex education" is one of the most complex and important aspects of education and one of the important issues in the social field that has a significant role in how the human personality is formed and affects his thoughts, emotions and behaviors. Considering that the analysis of theoretical issues and practical policies in the field of sex education can be the basis for enlightenment and enlightenment of the minds of researchers and educators, in the present study, which aims to critically examine the policies of the Iranian education system in Adolescent sex education was conducted with a social approach, the researcher believes, while reviewing all documents and regulations upstream of the education system and considering the positive points, criticizing the policies and approaches of this organization in the field of education Pay sex.
The result of a critical study of politics is an approach in which we look at sexual education in the same way and deal with their "control of sexual desire", which can be interpreted as "control politics". The policy is to pay more attention to the negative and sanctions aspects. The politicization of this policy is the reality of sexual desire in such a way that it sees sexual desire as a threat to a happy life, not an opportunity to have a virtuous life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • policy
  • sex education
  • education
  • Adolescents