حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30471/edu.2021.7480.2404

چکیده

حیا اساس تحکیم کاملترین نظام اخلاقی است و این نظام اخلاقی بر حفظ کرامت انسان استوار است. در نظام اخلاقی حیا محور، درک حضور خداوند موجب خود نظارتی بر گرایش بر افکار، هیجانات و رفتار پسندیده و ترک افکار، هیجانات و رفتار ناپسند که ناشی از احساس کرامت و ارزشمندی و بزرگواری است که موجب بازگشت از گناهان و زمینه ساز قرب الهی می‌شود. در این پژوهش که به روش توصیفی از نوع تحلیلی اسنادی انجام گرفته است ضمن بررسی مبانی قرآنی و روایی حیا، به جایگاه حیا در حوزه اهداف، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت پرداخته شده است. مطالعه آیات و روایات نشان داد که حیا از ارکان بنیادین خود کنترلی است که انگیزه آن را نه ترس و نه طمع بلکه احترام به خود تشکیل داده است. همچنین، جایگاه حیا در حوزه اهداف تعلیم و تربیت در چهار حیطه اعتقادی، اخلاقی، دنیوی و اخروی قرار دارد که شامل قرب الهی، رشد مکارم اخلاقی، تسلط بر نفس و امیدواری است و جایگاه حیا در حوزه اصول تعلیم و تربیت شامل اصل تفکر، اصل کرامت، اصل اعتدال و اصل زهد است و جایگاه حیا در حوزه روش های آموزشی تعلیم و تربیت شامل روش الگودهی، روش محبت و روش تذکر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pudency from the perspective of the Quran and Narrations and its place in education

نویسندگان [English]

  • Kamran Jabbari 1
  • Ghasem Mohammadyari 2
  • Zahra Etminan ZerehNas 3
1 Assistant Professor of Philosophy of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Graduated from Payame Noor University with a master's degree in history and philosophy of education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pudency is the basis of most completely moral system and its place on preserving human dignity. In the pudency moral system understanding of presence of God leads to self-control to tendency to good thought, emotions and behaviors and avoid from bad thought, emotions and behaviors Which is due to the feeling of dignity and worth and greatness that based on modesty cause one to turn away from guilts and lay the groundwork for nearness to God. In this research, which has been done by descriptive method of documentary analytical type, while study the Quran and the narration principles of Pudency, the position of Pudency in the field of goals, principles and methods of education has been discussed. The study of verses and narrations showed that Pudency is one of the basic pillars of self-control that It is motivated neither by fear nor greed but by self-respect. Also, the position of modesty in the field of educational goals is in four areas of belief, morality, worldly and hereafter. Which includes nearness to God, growth of moral virtues, self-control and hope, and the position of modesty in the field of principles of education includes the principle of thinking, the principle of dignity, the principle of moderation and the principle of asceticism, and the position of modesty in the field of educational methods includes methods Patterning is the method of love and the method of reminder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Narrations
  • Pudency
  • viewer
  • self-control