نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 اداره کل اموزش و پرروش استان قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‎ای کیفیت فعالیت‎های فوق‎ برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم براساس عناصر نه‌گانه کلاین انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی−پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می‎باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران، مربیان و دانش‎آموزان دوره اول متوسطه شهر قم می‎باشد که با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی ساده و برحسب جدول مورگان به ترتیب 119، 140 و 401 نفر به‎عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‎آوری اطلاعات، پرسش‎نامه محقق‎ ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش‎نامه به‎وسیله صاحب‎نظران حوزه مربوطه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون t تک نمونه‎ای، تحلیل واریانس کروسکال−والیس و آزمون U مان ویتنی استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد: 1. از دیدگاه مدیران فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد «اهــداف و مواد آموزشی» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 2. از دیدگاه مربیان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در بعد «زمان یادگیری» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 3. از دیدگاه دانش‎آموزان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد اهداف، محتوا، مـواد آموزشـی، فعالیت‎های یادگیری، راهبردهای اجرا، ارزشیابی، گروه‎بندی، زمان و فضا در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of the Quality of Extracurricular Activities Implemented in High Schools in Qom

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei saber 1
  • ali heydari Qomi 2
  • amir hoshang Mollahoseini 2

1 shahed university

2 Department of Education of Qom Province

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the quality of extracurricular activities implemented in high schools in Qom based on nine elements of Klein. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The study population includes principals, educators and junior high school students who were selected as a sample using simple random stratified sampling method, and 140, 119 and 401 people were selected respectively according to Morgan table. The data collection tool was a researcher-made questionnaire.
The form and content validities of the questionnaire were calculated by experts in the relevant field, and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient to be 0.97. Descriptive and inferential statistical methods such as one-sample t-test, Kruskal-Wallis analysis of variance and Mann-Whitney U test were used to analyze the data.
The research findings showed: (1) from the point of view of the managers of extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the dimensions of "goals and educational materials". (2) From the educators' point of view, the extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the "learning time" dimension. (3) From the students' point of view, the extracurricular activities implemented are in an unfavorable situation in the dimensions of objectives, content, educational materials, learning activities, implementation strategies, evaluation, grouping, time and space

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Extracurricular Activities
  • Implemented Curriculum
  • Nine Elements of Klein
  • Junior High School
  • Qom Education