نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 اداره کل اموزش و پرروش استان قم

10.30471/edu.2021.5175.2441

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‎ای کیفیت فعالیت‎های فوق‎ برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم براساس عناصر نه‌گانه کلاین انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی−پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می‎باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران، مربیان و دانش‎آموزان دوره اول متوسطه شهر قم می‎باشد که با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی ساده و برحسب جدول مورگان به ترتیب 119، 140 و 401 نفر به‎عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‎آوری اطلاعات، پرسش‎نامه محقق‎ ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش‎نامه به‎وسیله صاحب‎نظران حوزه مربوطه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون t تک نمونه‎ای، تحلیل واریانس کروسکال−والیس و آزمون U مان ویتنی استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد: 1. از دیدگاه مدیران فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد «اهــداف و مواد آموزشی» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 2. از دیدگاه مربیان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در بعد «زمان یادگیری» در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ 3. از دیدگاه دانش‎آموزان فعالیت‎های فوق برنامه درسی اجرا شده در ابعاد اهداف، محتوا، مـواد آموزشـی، فعالیت‎های یادگیری، راهبردهای اجرا، ارزشیابی، گروه‎بندی، زمان و فضا در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of the quality of extracurricular activities implemented in secondary schools in Qom

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei saber 1
  • ali heydari Qomi 2
  • amir hoshang Mollahoseini 2

1 shahed university

2 Department of Education of Qom Province

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the quality of extracurricular activities implemented in high schools in Qom based on nine elements of Klein. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The study population includes principals, educators and junior high school students who were selected as a sample using simple random stratified sampling method and according to Morgan table 140, 119 and 401 people, respectively. The data collection tool was a researcher-made questionnaire.
The content validity of the questionnaire was calculated by experts in the relevant field and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient of / 97. Descriptive and inferential statistical methods such as one-sample t-test, Kruskal-Wallis analysis of variance and Mann-Whitney U test were used to analyze the data.
Research findings showed: 1. From the point of view of the managers of extracurricular activities implemented in the dimensions of "goals, educational materials" are in an unfavorable situation. 2. From the educators' point of view, the extracurricular activities implemented in the "learning time" dimension are in an unfavorable situation. 3. From the students' point of view, the extracurricular activities implemented in the dimensions of objectives, content, educational materials, learning activities, implementation strategies, evaluation, grouping, time and space are in an unfavorable situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Extracurricular Activities
  • Implemented Curriculum
  • Nine Elements of Klein
  • First Secondary School
  • Qom Education