نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

10.30471/edu.2022.8505.2572

چکیده

ادبیات اخلاق حرفه‌ای درحال رشد و نمو است و به مرزهای آموزش و تعلیم و تربیت رسیده و مقولاتی چون اخلاق حرفه‌ای معلم را به بار نشانده است و لازم است برای بومی‌سازی آن تلاش نمود. از سوی دیگر فقه تربیتی بعنوان عرصه-ای جدید در تربیت‌پژوهی در حال تکوین است و نگاه تخصصی به حوزه معلم و تربیت معلم در این زمینه ضرورت می‌یابد و فقه معلمی درحال رشد و توسعه است. نسبت‌سنجی اخلاق معلمی و فقه معلمی در دو مقام پژوهش (تولید علم) و آموزش (برنامه آموزشی و درسی) ضرورت دارد و مساله این مقاله است. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین چیستی فقه معلمی و اخلاق معلمی آندو را نسبت‌سنجی نموده و به این نتیجه رسیده که ایندو حوزه مطالعاتی ضمن تمایز، ترابط زیادی با یکدیگر دارند و در مقام پژوهش اخلاق معلمی (اسلامی) می‌تواند به فقه معلمی تکیه کند و تَن به روش‌شناسی اجتهادی وی دهد تا نظام جامعی از احکام، آداب و اخلاق معلمی به صورت روشمند استنباط شود. در پایان سرفصل درس اخلاق معلمی در برنامه درسی تربیت معلم، مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudence and teacher ethics: Companionship or succession

نویسنده [English]

  • Seyyed Naqi Mosavi

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University

چکیده [English]

ادبیات اخلاق حرفه‌ای درحال رشد و نمو است و به مرزهای آموزش و تعلیم و تربیت رسیده و مقولاتی چون اخلاق حرفه‌ای معلم را به بار نشانده است و لازم است برای بومی‌سازی آن تلاش نمود. از سوی دیگر فقه تربیتی بعنوان عرصه-ای جدید در تربیت‌پژوهی در حال تکوین است و نگاه تخصصی به حوزه معلم و تربیت معلم در این زمینه ضرورت می‌یابد و فقه معلمی درحال رشد و توسعه است. نسبت‌سنجی اخلاق معلمی و فقه معلمی در دو مقام پژوهش (تولید علم) و آموزش (برنامه آموزشی و درسی) ضرورت دارد و مساله این مقاله است. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین چیستی فقه معلمی و اخلاق معلمی آندو را نسبت‌سنجی نموده و به این نتیجه رسیده که ایندو حوزه مطالعاتی ضمن تمایز، ترابط زیادی با یکدیگر دارند و در مقام پژوهش اخلاق معلمی (اسلامی) می‌تواند به فقه معلمی تکیه کند و تَن به روش‌شناسی اجتهادی وی دهد تا نظام جامعی از احکام، آداب و اخلاق معلمی به صورت روشمند استنباط شود. در پایان سرفصل درس اخلاق معلمی در برنامه درسی تربیت معلم، مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational jurisprudence
  • teacher studies
  • teacher training
  • ethics jurisprudence
  • teacher jurisprudence
  • teacher professional ethics