دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 1-158 
1. خردورزی و شیوه‌های خردپروری در سیرة امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

صفحه 9-23

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


2. ضرورت نوآوری در روش‌‌های تربیت دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی

صفحه 25-45

سیده نجمه تقوی‌نسب؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد نجفی


7. جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام

صفحه 125-140

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی