نویسنده = �������� ���������� ������ ������ ��������
تأثیر آوای قرآن‌ کریم بر اضطراب پیش از امتحان دانش‌ آموزان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116

سید نبی الله قاسم تبار؛ ایراندخت فیاض؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ حامد امیدی