اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینة‌ تربیت اسلامی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینة مناسب برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر آموزش و پرورش رسمی کشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی است.

موضوعاتی که مورد توجه فصلنامه است، به شرح زیر است:

٭فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی

٭مکتب‌ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی

٭ فقه تربیتی

٭ مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی

٭ تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی

٭ آرا و اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان

٭علوم تربیتی مانند مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی

٭ مباحث تطبیقی

٭ حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام که تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی و غیره را شامل می‌شود.

٭ روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی

٭ بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی