نویسنده = ����������������� ���������������� ������
جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 125-140

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی