بررسی تأثیر تعلیم داستان‌های قرآنی بر درک فرایافت‌های دینی در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده

 
بهاره عزیزی‌نژاد[1]*
 
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش داستان‌های قرآنی بر درک فرایافت‌های دینی در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام شده است. روش تحقیق، شبه آزمایشی با پیش و پس آزمون است. جامعۀ آماری مشتمل بر همۀ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهر ارومیه است. حجم نمونۀ آماری 80 نفر است که به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته است مشتمل بر ابعاد سه‌گانۀ فرایافت‌های دینی در حوزه اعتقادات، احکام و اخلاق که پایایی ابزار با آلفای کرونباخ در حد مطلوب و به مقدار 81/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آمار استنباطی انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرات پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه در بعدهای اعتقادات، احکام و اخلاق فرایافت‌های دینی تفاوت معنا‌دار دارند (05/0>00/0P=) و با اطمینان 95%، تعلیم داستان‌های قرآنی بر درک فرایافت‌های دینی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در ابعاد اعتقادات، اخلاق و احکام تأثیر مثبت دارد. بدین ترتیب، درک فرایافت‌های دینی در بعدهای اعتقادات، احکام و اخلاق از طریق داستان‌های قرآنی، در قیاس با شیوۀ مستقیم و معمول بهتر انجام می‌شود. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج حاصله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of teaching Quranic stories on comprehending religious meta-cognition among elementary school students

نویسنده [English]

  • Bahareh Azizi Nejad
assistant professor, education department, education management, Payame Nour University, Iran
چکیده [English]

This research aims at investigating the effects of teaching Quranic stories on comprehending  religious meta-cognition among the fifth grade students in elementary level. The reserah methodology is semi-experimental pre and  posttest. The sample (n=80) was selected from all the fifth grade girl students. The stratified random sample was divided into two groups , namely experimental and  control. The instrument of the research was a researcher- made questionnaire consisting of the triangular aspects of religious meta-cognition in opinions, creeds (Ahkam), and morality; the reliability was calculated using alpha Cronbach (0/81). The data  was analyzed using SPSS and inferential statistics. The findings revealed that the average scores in posttests- opinions, creeds and morality- of experimental and control group were meaningfully different (p=0/00* 0/05). This delineates 95% sureness of teaching Quranic stories on the religious meta-cognition of the fifth grade students. Therefore, comprehending religious meta-cognition in the aspects of opinions, creeds, and morality can be better done through Quranic stories compared with direct and usual ways. In the end, some applied suggestions are presented

Investigation of the effect of teaching Quranic stories on comprehending religious meta-cognition among elementary school students

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious meta-cognition
  • Quranic stories
  • aspects
  • fifth grade elementary female students