فقه اخلاقی تربیتی فیض کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

فقه‌الاخلاق و فقه‌التربیه رویکردی میان‌رشته‌ای است که در آن گزاره‌های فقهی نگاهِ اخلاقی تربیتی بررسی می‌شود و علاوه بر اینکه حکم فقهی مسئله تربیتی بیان می‌شود، برای احکام فقهی تحلیل‌های اخلاقی تربیتی ارائه می‌گردد و تعامل و ارتباط فقه و اخلاق و تربیت در عرصه‌های گوناگون نشان داده می‌شود و با استفاده از احکام فقهی اخلاقی، نظام‌سازی اخلاقی به وجود می‌آید. فیض کاشانی دانشور برجستة جهان اسلام به دلیل جامعیت علمی و برخورداری از علوم متعدد و متنوع در زمینه‌های گوناگون، علاوه بر اینکه در ساحت اخلاق و تربیت نظریه‌پردازی کرد و آرای سترگ خود را در آثاری چون «المحجهٔ البیضاء»، «الحقایق فی محاسن الاخلاق» و «زاد‌ السالک» ارائه کرده است، به نوپردازی نیز دست یازید و در ساحت فقه به پژوهشِ اخلاقی تربیتی پرداخت و از زاویة اخلاق و تربیت، پاره‌ای از احکام فقهی را بررسی کرد. در این زمینة کتاب «النخبهٔ فی الحکمهٔ العملیه والاحکام الشریعه» را نگاشت. این پژوهش ضمن معرفی این اثر سودمند و ماندگار، نگاه اخلاقی تربیتیِ فیض را به پاره‌ای از احکام فقهی بیان می‌کند و پیوند فقه و اخلاق را در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ethical-Educational Jurisprudence (Figh) of Allameh Feiz Kashani

نویسنده [English]

  • Mohammad Beheshti
چکیده [English]

The ethical jurisprudence (Figh Al-Akhlagh) and the educational jurisprudence (Figh Al-Tarbiat) are an interdisciplinary approach in which jurisprudential statements based on an ethical-educational view being studied; also the jurisprudential judgment of educational problem is issued. Moreover, ethical-educational analysis of jurisprudential judgments are presented. The relation between jurisprudence (Figh), morality and education in various fields is illustrated, as well as, an ethical system could be created by using ethical-jurisprudential judgments. Allameh Feiz Kashani, the great scholar of Muslim world, was knowledgeable in different various sciences and not only theorized ethics and education but also, showed his precise thoughts in the books such as "Al-Hojjat Al-Bayza", "Al-Haghayegh fi Mahasen Al-Akhlagh" and "Zad Al-Salek". Allameh Feiz Kashani had some innovations and performed a type of ethical-educational research in jurisprudence (Figh) and deeply studied some jurisprudential judgments from the viewpoint of morality and education. Due to those studies, he had written "Al-Nokhbeh fi Al-Hekmat Al-Ilmye va Al-Ahkam Al-Shariat". Besides introducing the above-mentioned lasting and useful book (Al-Nokhbeh fi Al-Hekmat Al-Ilmye va Al-Ahkam Al-Shariiat), this research paper was aimed to mention his ethical-educational approach toward some jurisprudential judgments and indicated the relationship between jurisprudence (figh) and morality in the related fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence (Figh)
  • education
  • educational jurisprudence (Figh Al-Tarbiat)
  • ethical jurisprudence (Figh Al-Akhlagh)