بررسی رویکرد تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نحوه مواجهه (رویکرد) نظام تربیت رسمی و عمومی با تربیت اخلاقی انجام ‌شده است. روش مورد استفاده کیفی است که با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی استقرایی، متون اسناد قانونی و مصوب و همچنین مصاحبه چهارده کارشناس انجام شده است. افراد مصاحبه‌شونده به روش هدفمند و گلوله برفی از میان کارشناسان ارشد نظام تربیت رسمی و عمومی انتخاب شدند. نتیجه تحلیل‌ها نشان داده که رویکرد تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی در مؤلفه چیستی «رویکرد فضیلت‌گرایی دین‌ورزانه» است و در مؤلفه چگونگی (برنامه‌ریزی درسی) رویکرد تلفیق یا فرابرنامه درسی است که ویژگی اساسی آن آشفتگی است؛ یعنی وضع موجود برنامه درسی تربیت اخلاقی «فرابرنامه درسی تربیت اخلاقی آشفته» است. پیشنهاد این پژوهش تدوین و تصویب فرابرنامه درسی تربیت اخلاقی برای دوره ابتدایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the moral education approach in formal and general education : the case of elementary schools

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassani
academic staff, research institute for education studies
چکیده [English]

 
 
This research is an attempt to recognize the way formal general educational approach faces moral training. The methodology in this study is qualitative using inductive content analysis, legal texts, and 14 expert interviews. The interviewees were smartly selected and stratified form among official masters. The analysis of the findings revealed that the approach of  moral education  is what of  religious virtues and in curriculum parameter is integration or meta-curriculum which shows confusion; that is, the current situation of moral education is  "confused meta-curriculum moral education". It is suggested that a meta-curriculum moral education be compiled and legislated for the sensitive period of elementary school.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral education approach
  • formal and general education system
  • elementary school
  • what of moral education
  • meta-curriculum moral education