تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 ** دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

3 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

زمینه: کودکان و نوجوانان یکی از تأثیرپذیرترین و آسیب‌پذیرترین مخاطبان رسانه‌های گروهی به حساب می‌آیند. مجلات به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان می‌باشند. هدف پژوهش، تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان می‌باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری شامل مجلات کودک و نوجوان منتشر شده در سال‌های 92-1391 است که به صورت سرشماری مورد تحلیل قرار گرفتند. واحد تحلیل، صفحات مجلات بود. روایی محتوایی ابزار، توسط متخصصان حوزه معارف اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار، از روش بازآزمایی استفاده شد که ضریب همبستگی 81/0 به دست آمد. یافته‌ها: مؤلفه داستان‌های اخلاقی با بار اطلاعاتی 872/0 و ضریب اهمیت 502/0 بیشتر از سایر مؤلفه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است. در مقابل، به مؤلفه فروع دین، با بار اطلاعاتی 521/0 و ضریب اهمیت 236/0 کمتر از سایر مؤلفه‌ها پرداخته شده است. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش تربیتی داستان‌ها در انتقال مفاهیم اخلاقی و مناسب بودن آن با ویژگی‌های رشدی کودکان و نوجوانان، مجلات کودکان و نوجوانان تا حدود زیادی توانسته‌اند از این ابزار به درستی بهره بگیرند. اما به مؤلفه مهمی چون فروع دین، کم‌توجهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of religious parameters in Kids' and teens' magazines

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Soleymani 1
  • Meymanat Abedini Baltarak 2
  • Hassan Faqihi 3
  • Forouzan Ashouri 3
1
2
3
چکیده [English]

.
The aim of this research is the content analysis of the religious parameters in kids' and teens' magazines. This study is applied and the design is content analysis. The sample was the magazines published between the years 1391-1392. The unit of analysis was pages of magazines and the validity of the instrument was confirmed by the experts in Islamic teaching. To determine the reliability of the instrument, the retest methodology was used and the correlation coefficient was found to be .81. the findings revealed that the parameter of moral stories with the information load of .872 and the importance coefficient of .502 , in comparison with other parameters, were given more attention. In contrast, the parameter of FOROE DIN, with the load of .521 and the importance coefficient of .236 were given the lower attention. With regard to the training role of the stories in transforming the moral concepts and its compatibility with the developmental features of kids and teenagers, the magazines, to a great extent, have efficiently utilized this instrument; yet, the important parameter of FOROE DIN has been given little attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • kids' and teens' magazines
  • anthropy shanon
  • religious parameters