راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اراک

2 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی واحد فراهان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بی‌گمان تعلیم گزاره‌های بلند و متعالی قرآنی به کودکان آن هم به‌شیوه‌ای پویا و مؤثر ظرافت خاصی می‌طلبد. این مقاله با هدف بررسی راه‌های تعلیم اندیشۀ دینی خداشناسی در ادبیات کودک در پی پاسخ به این پرسش‌هاست که تعلیم خداشناسی در شعر کودک چه اهمیتی دارد؟ شاعران ادبیات کودک با چه شگردهایی تلاش می‌کنند که کودک را بیشتر با خدا آشنا کنند تا تعلیم این اندیشۀ اساسی دینی جذاب و مؤثر واقع شود؟
روش تحقیق، تحلیل محتواست که پس از مطالعۀ مجموعه‌های شعری شاعران ادبیات کودک که با موضوع خداشناسی مرتبط بودند، شگردهای تعلیم خداشناسی به کودک استخراج شد. معرفی صفات خداوند، آشنا کردن کودک با پدیده‌های طبیعی، یادآوری و برجسته کردن نعمت‌های الهی، آموزش دعا و نیایش از جمله راه‌های شناساندن خدا به کودک در شعر کودک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ways of Teaching Theology to children through Childish Poems

نویسندگان [English]

  • Hujjatollah Omid-Ali 1
  • Ali Eskandari 2
1 Assistant Professor in Persian Language and Literature/ Arak University
2 Faculty Member in Department of Persian Language and Literature/ Islamic Azad University of Farahan
چکیده [English]

No doubt, teaching great and transcendental Quranic propositions to children, through a dynamic and effective method, requires a special delicacy. The present article aims at investigating the ways of teaching religious thought in knowing God in childish literature and seeks to answer the following questions: “What is the importance of teaching theology to children?” and “what devices do composers of childish poems use to familiarize children with God in an effective and interesting way?” The research method was content analysis, and we extracted the devices in teaching theology to children after studying the collections of poems related to theology composed for children. Introducing God’s attributes, familiarizing the children with natural phenomena, recalling and highlighting God’s blessings, and teaching prayers are among ways of familiarizing children with God in childish poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s literature
  • theology
  • education and training
  • nurturing the child
  • children’s poems