شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی پیام‌های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم به‌منظور تدوین محتوای مطلوب انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی−توصیفی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌های اول، دوم و سوم متوسطه دوم حاضر در کلاس‌های آموزشی تابستانه سال 1393−1394 شهرستان بهشهر بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای136 نفر از دانش‌آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. روش این پژوهش برای پاسخ‌گویی به سؤال پژوهش به‌منظور شناسایی پیام‌های مؤثر بر خویشتن‌داری جنسی از نظر دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم، استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها نیز از آمار در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (مقایسه میانگین با یک ادعا) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss16 استفاده شد.
نتایج نشان داد پیام‌های مستخرج از منابع تربیت جنسی، از نظر دختران به‌طورکلی در سطح «نسبتاً مطلوب» و سطح «مطلوب» قرار گرفتند. دانش‌آموزان مؤلفه‌های «ترهیبی جسمی»، «ترغیبی معنوی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی اجتماعی»، «بهشت»، «ترهیبی معنوی» و «ترغیبی جسمی» را جزء مؤلفه‌های «مطلوب» ارزیابی و مؤثرترین پیام‌ها بر میزان خویشتن‌داری خود عنوان کردند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت به دستاوردهای این پژوهش در تدوین محتوا برای تربیت جنسی در دوره متوسطه توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization Messages Related to Sexual Restraint of Female High School Students to Developing Appropriate Content

نویسندگان [English]

  • Zahra Islamiyan 1
  • Mahmud Sa’eedi Rezvani 2
  • Abulfazl Ghaffari 3
1 Ph.D. Student of Curriculum Planning in Ferdowsi University/ Mashhad
2 Associate Professor and the Director of Working Group for Sexual Education and Chastity, Research Center for Islamic Studies in Humanities, Frdowsi University/ Mshhad (Author in chief), ‌
3 Assistant Professor of Philosophy of Education, Ferdowsi University/
چکیده [English]

This research has been conducted to identify the messages related to high school students’ sexual restraint in order to develop a suitable content. This research method is survey-descriptive. Statistical population of this survey included all high school female students who have been attending in the summer class in 1393-94. 136 students were selected by the cluster sampling method and anticipated in the experiment. The students filled the questionnaires.
The method of this survey was identification of effective messages on sexual restraint of high school students using the researcher-compiled questionnaire. Statistics in two levels, the description level and inferential level were used to analyze the data. In order to analyze the obtained data, SPSS 16 software was used.
The survey showed that the messages extracted from the sources for sexual education got the grade of ''relatively favorable'' and ''favorable''. The girls considered the options of '' physically effective'', ''spiritually encouraging'', ''mentally effective'','' socially encouraging'', ''paradise'', ''spiritually effective'', and '' physically encouraging'' as the ''favorable'' options and the most effective factors on their restraining. Therefore, it is recommended that secondary education planners consider the achievements of the present study in developing content for sexual education in secondary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual education
  • messages
  • sexual restraint
  • content
  • high school
ابوالقاسمی، ناریا؛ عفت سادات مرقایی خویی و محمدحسین تقدیسی (1389)، «تبیین تربیت جنسی دانش‌آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی»،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 6 (2)، ص27−39.
ابراهیمی هرستانی، اصغر (1391واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی.
امیریان‌زاده، مژگان؛ مهدی محمدی و مهدی امیریان‌زاده (1386)، «جایگاه آموزش و تربیت جنسی در مدارس و مراکز آموزش عالی، خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی»، سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 6−8 آذر، تهران.
امینی، محمد؛ رقیه پاشایی و محمدرضا تمنایی‌فر (1390)، «بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه درسی مقاطع»، برنامه درسی، 1 (1)، ص170−202.
امین‌خندقی، مقصود و اصغر ابراهیمی هرستانی (1390)، «تحلیلی بر رویکرد ناظر بر تربیت جنسی از منظر اسلام، بر مبنای پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و تبیین دلالت‌های آن بر نظام برنامه درسی آموزش و پرورش»، مجموعه مقالات، جنسیت از منظر دین و روانشناسی، چ اول، قم: مؤسسه امام خمینی‌e.
پورابلی، بتول (1384)، «بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و نظرات آنان در مورد نیازهای آموزش جنسی نوجوانان»،دومین کنگره‌ خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد، ص1−14.
خدادادی، مهدی؛ مراد مؤمنی کریم وندی و عباس شکاری (1388)، «کاربست مؤلفه‌های برنامه تربیت جنسی: حوزه مغفول در برنامه‌ریزی درسی»،خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران.
رضایی، مهدی (1391)، «تأثیر شیوه آموزش ارزش‌های دینی بر تربیت منش عفاف در دانش‌آموزان مبتنی بر دیدگاه منش‌پروری توماس لیکنا»، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 20 (16)، ص117−135.
صافی، احمد (1384)، آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.
طهماسب‌زاده شیخلار، داود (اردیبهشت 1388)، «آموزش مسائل جنسی بعد مغفول برنامه درسی ایران»، مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش مشاوره اسلامی، همایش ملی خانواده و بهداشت جنسی، تهران: اندیشه ماندگار.
فرمیهنی فراهانی، محسن (1383)، «محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه»، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 11 (9)، ص1−14.
فرمهینی فراهانی، محسن (1384)، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: جهاد دانشگاهی.
کریمی، علی (1386)، «رشد هویت جنسی در دختران، خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی»، سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 6−8 آذر، تهران.
کجباف، محمدباقر (1384)، «رفتارشناسی جنسی در اندیشه دینی»، نشریه علوم اجتماعی (زنان سابق)، ش27، ص113−144.
گلشاهی، عبدالوهاب (1384)، «خانواده و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان»، خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.
متقی‌فر، غلامرضا (1383)، «آموزش جنسی در مدارس»، مجموعه مقالات تربیت اسلامی ویژه تربیت جنسی، قم: گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی، 3 (8)، ص131−164.
مهرام، بهروز (1386)، «بررسی محتوای کتب درسی دوره‌های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی»، مجله خانواده و سلامت جنسی.
نصر اصفهانی، احمدرضا؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ مریم فاتحی‌زاده و رحمت‌الله محمدی (1385)، «دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستان نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده»، فصلنامه خانواده پژوهشی، 2، 6، ص149−164.
نوابی‌نژاد، شکوه (1376)، نوجوانی و ضرورت و آموزش بهداشت روانی، تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
Crcler, G., (2000), Introduction to Sexual Education, Newyork: W. H.
Curtis. T.l., (2007), Teaching Tolerance: Non-Traditional Sex Acts and Sexual Education, Available at: http://www.associatedcontent.com.
Eisenberg, Marla E., (1997),“View Points of Based Sexuality Education”, Journal of School Health, 67: 322-326.
Fernandes, Vieira; Vieira, Xiaviev R., (2008), “Evaluation of Parents as Partners in Sex Education”, Journal of Sexologies, 17 (1): 154.
Fisher, J. D. & Fisher, W. A., (1992), “Changing AIDS-Risk Behavior”, Psychological Bulletin 111, 435-474.
Gabreal, Laguerica, (1992), Exploring Paternal Attitude Toward Knowledge and Values ine Rporated in Public School sex Education, California state university Long Beach.
Kirby, Douglas; Laris. B. A. & Rolleri, Lori A., (2006), “Sex and HIV Education Programs: Thei Impact on Sexual Behaviors of Young People Throughout the world,” Journal of Adolescent Health,40 (3): 206-217.
Kontula, O., (2008), “Nordic Sex Education: aCase of Finland”, Jornal of Sexologies, 17 (1): 25.
MCKay, A. & Holowaty, P., (1997), Sexual Health Education: A Study of Adolescents Opinions, Self-Percieved Needs and current and Prefered Sources of Information, The Canadian Journal of Human Sexuality, 6: 29-38.
McCormack, o. Gleeson, J., (2010), “Attitudes of parents of young mem towards the inclusion of sexual orientation and homophobia on the Irish post-primary curriculum”, Journal of Gender and Education, Vol. 22, No., 4. 385-400.
Mahdavi, P., (2008), Passionate Uprisings: Iran’s Sexual Revolution, California: Stanford University Press.
Michael, Shannon., (2007), SexualEducation: What Its Important for Your Teenager? Available at: http://www.associatedcontent.com.
Mueller, Trisha E. Gavin, Lorrie E. Kulnkarni, Aniket, (2007), “The Association Between Sex Education and Youths Engagement in Sexual Intercourse, Age at First Intercourse and Birth Control Use at First Sex”, Journal of Adolescent Health. 42 (1); 80-96.
Rus, G., (2000), Sexual Health, New York. Hal-Jack Publishing Co.
Sacket, S., (2009), Sexual Education Programs Inside Schools, Available at: http://www.associatedcontent.com
Sanjakdar, F., (2009), “Teacher Talk: The Problems, Perspectives and Possibilities of Developing a Comprehensive Sexual Health Education Curriculum for Australian Muslim students”, Journal of Sex Education, Vol. 9, No. 3, 261-275.
Silva, Monica; Ross; Ines., (2003), “Evaluation of a School-Based Sex Education Program for Low Income Male High School Students in Chile”, Journal of Evaluation and Program Planning,26 (1): 1-9.
Tangeny, J., Baumeister, R. Boone A., (2004),“High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success” Journal of Personality ,Vol. 72, Issue 2, pp. 271-324.
Tittle, Robbie, (2006), Are Children Learning Sexual Education Too Young?Available at: http://www.associated content.com