بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول برنامه و بودجه / بنیاد خیریه راهبری آلاء

2 هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه موضوعات خیر و عام المنفعه در جوامع مختلف رونق گرفته و برجسته شدن امور خیر در زندگی افراد، اهمیت پرداختن به این موضوع با رویکرد علمی را دوچندان نموده است. به عنوان نمونه بسیاری از افراد به صورت بالقوه اهل خیر می باشند لیکن زمینه ای برای بروز رفتار خیرخواهانه آنان به وجود نیامده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی پدیدار شناسی مبتنی بر الگوی کلایزی (دسته بندی چند مرحله ای) و با ابزار مصاحبه عمیق با برخی از مدیران خیریه ها به استخراج عوامل بروز رفتار خیرخواهانه در مردم شهر اصفهان پرداخته تا به وسیله سرمایه گذاری روی این عوامل بتوان سرمایه های خیر را بالفعل نمود و از این راه هم خیرین بالقوه پاداش بالای عمل خود را دریابند و هم خیریه ها از سرمایه های مادی و معنوی بیشتری برخوردار گردند. این تحقیق به دنبال دستیابی به عوامل بروز رفتار خیر در مردم بود که این علل بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به سه دسته عوامل نگرشی، هنجاری و کنترل رفتار ادراکی تقسیم گردید و نتایج حاصل از دسته بندی تجربیات مدیران خیریه ها در عوامل سه گانه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، نشان داد که از بین این سه عامل، نگرش با داشتن بیشترین فراوانی در تجربیات مدیران خیریه ها بیشترین تاثیر را بر بروز رفتار خیر در مردم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Emerging Well-Being Behavior in Isfahan City; a Phenomenological Approach

نویسندگان [English]

 • Ali Bolourforoush 1
 • Mohammadesmaeel Ansari 2
1 Manager of Budjet \ ALA Charity
2 Teacher of Isfahan university
چکیده [English]

Nowadays well-being issues and public utility activities have become a source of interest among communities of different tendencies and attitudes. This fact highlights placing more emphasis over the importance of scholarly approaches regarding dealing with such matters. As like, frequently, we can find signs of well-being intents in a great number of people. However, there is no adequate anticipants and underlying conditions to lead people to a well-bieng behaviour. In this paper, based on a qualitative phenomenonology approach and on the grounds of Golaizzi’s method or multi-stage classification, a deep interview course from community of charity managers is desined to extract the key factors of emerging well-being behaviour among Isfahan citizens. Reaching these factors, moving toward realizing and enacting the well-being behaviour in individuals can be facilitated and consequently charities will witness prosperity in their material and non-material resources.In pursuing the key factors of emerging well-being behaviour in people, the concluding key factors based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) are grouped in three categories of attitude-based factors, norm-based factors, and behaviour controling perception based factors. The results from classification of charity managers’ experiences in three-category TPB show that the category of attitude-based factors with the most frequency in the analized experiences plays more important role in the emerging well-being behaviour in the people living in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emerging Well-being Behavior
 • Attitude
 • Charity
 • Potential Benefactor
 • actual Benefactor
 1. حق‌شناس، علی‌محمد؛ حسین سامعی و نرگس انتخابی (1388)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسیفارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
 2. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1383)، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، چ3، تهران: المکتبة المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.
 3. سینگر، امی (1396)، خیریه در جوامع اسلامی، ترجمه فاطمه سلجوقیان، اصفهان: قبسات.
 4. شاهرخی، کیانوش (1390، )، نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، قم: دانشگاه قم.
 5. شعبانی، زهرا (1393)، «تبیین مدل نوع‌دوستی خیّرین مدرسه‌ساز در ده سال اخیر (1380−1390)»، تربیت اسلامی، ش19، ص67−94.
 6. کرسول، جان (1391)، «پویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رویکرد روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری»، مطالعه موردی، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار.
 7. مالکی، علی (1387)، فرهنگ فارسی فرهیخته، چ5، تهران: بدیحه.
 8. میرجلالی، اکبر (1389)، نقش نهادهای خیریه‌ای در فقرزدایی روستاهای ایران با تأکید بر نقش کمیته امداد امام خمینیe (مطالعه موردی: روستاهای بخش کندوان شهرستان میانه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 9. میرزایی سیچانی، حسین (1388)، خیر از منظر آیات و روایات، اصفهان: بنیاد آلاء.
  1. Jillian, J., Francis; Martin, P., Eccles; Marie, Johnston; Anne, Walker; Jeremy, Grimshaw; Robbie, Foy; Eileen, F. S. Kaner; Liz, Smith; Debbie, Bonetti, (2004), Constructing Questionnaires Based On The Theory Of Planned Behaviour, Centre for Health Services Research, University of Newcastle.
  2. Monteiro, Neil, (2004), Personal Motivations For Philanthropy, A thesis for the degree of Masters of Science, Rochester Institute of Technology.
  3. Singer, Amy, (2008), Charity in Islamic Societies Themes in Islamic History, Cambridge University Press, 246 Pages.