بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96 بود. روش پژوهش آزمایشی و روش اجرای آن به‌‌صورت پیش‌آزمون−پس‌آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه پژوهش، از طریق شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 30 نفر انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوشی وکسلر و مقیاس محقق ساخته عملکرد قرآن خواندن بود. جلسات آموزشی روش دیویس در هشت هفته (هر هفته دو جلسه) و در جلسات 45 دقیقه‌ای فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌های پژوهش نشان داد با در نظر گرفتن نمرات پیش‌آزمون به‌عنوان متغیرهای هم‌پراش، روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر سرعت خواندن (001/0=P)، صحت خواندن (001/0=P)، درک خواندن (018/0=P) تأثیر معنی‌داری داشته است. با توجه به این نتایج، می‌توان نتیجه گرفت که روش تصحیح نارساخوانی دیویس موجب بهبود سرعت، صحت و درک خواندن قرآن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان می‌شود. با توجه به این نتایج، می‌توان از این روش در مراکز آموزشی و درمانی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Davis Dyslexia Correction Method on Quran Reading Performance of Fifth Grade Elementary Students

نویسندگان [English]

 • khodabakhsh heidari 1
 • Salar Faramarzi 2
 • Ahmad Abedi 2
 • amir ghamarani 3
 • Ahmad Yarmohamadian 2
1 Phd Student of University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children With Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research conducted with the aimed of Davis Dyslexia Correction Method on quran reading performance of fifth grade elementary students. The research method was experimental and its method was pre-test-post-test with control group. To select a research sample, a sample of 30 individuals was selected through multistage cluster sampling method and then divided into two groups of 15 experimental and control groups randomly. The research tool was Wechsler's intelligence scale and the researcher-made scale of the Quran reading function. Davis's training sessions were conducted for eight weeks (two weeks each week) and 45 minutes for the experimental group only. The findings of the study showed that Davis's dyslexic dysfunction correction method was significantly effective in reading speed, reading accuracy, reading comprehension. According to these results, it can be concluded that Davis's dyslexic correction method improves the reading performance of the Qur'an of the fifth grade elementary students. According to these results, this method can be used in educational and therapeutic centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Davis's method
 • reading performance
 • Qur'an
 • fifth grade elementary
 1.  

  1. انوشه‎پور، ابوالفضل؛ الهه ستوده؛ غلام‎عباس سرشور خراسانی؛ سیدحامد ملکوتی‎تبار؛ رضا نباتی و مسعود وکیل (1391)، مبانی و روش آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‎های درسی ایران.

  2. باقرزاده بابلی، عبدالرحمن (1380)، رفتار فرزانگان با کودکان و اثرات تربیتی آن، قم: جزایری.

  3. سعیدی رضوانی، محمود؛ مسلم پرتو و غلام‎عباس سرشور خراسانی (1388)، «ارزشیابی برون‎داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی»، نوآوریهای آموزشی، س8، ش21، ص7−36.

  4. صادقی، احمد؛ محمد ربیعی و محمدرضا عابدی (1390)، «رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان»، روانشناسی تحولی (روان‎شناسان ایرانی)،س7، ش21، ص77−386.

  5. Callahan, R. T. (2002), “A multidimensional approach to dyslexia: Does locus of control and self-esteem increase with a perceived increase in reading skills”, Dissertation Abstracts International, 63, 1-7.

  6. Davis, R. D.& E. M. Braun,. (2003), “The Gift of Learning”, New York: Berkley Pub.

  7. Davis, R. D. (2006), “Davis Dyslexia Association International”, Positive aspects of dyslexia, Retrieved December 11, 2007 from:

  http://www.dyslexia.com/qagift.htm.

  8. Davis. K. D. (2002), The gift of dyslexia, California: Ability Workshop Press.

  1. 9.  Engelbrecht, R. (2006), “The effect of the Ron Davis program me on the reading ability and psychological functioning of children”, Stellenbosch University.

  10. Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W. R. (2006), Educational research: An introduction (8th ed.), Boston: Allyn & Bacon.

  11. Lay Wahl, L. (2010). “The Davis Model of Dyslexia Intervention: Lessons from One Child”, School of educational studies,18 (1):133-139.

  12. Lerner, J. W.& B. Johns (2014), “Learning Disabilities and Related Disabilities: Strategies for Success”, Wadsworth Publishing: New Yourk.

  13. Marshall, A.; L. Smith, & S. Borger-Smith (2009), “Davis Program Average Reading”, Gains, Retrieved June 26, 2010 from Dyslexia, the Gift. URL: http://www.dyslexia.com/science/results.htm.

  14. Van Staden, A.; A. Tolmie, & M. Badenhorst, (2009), “Enhancing intermediate dyslexic learner’s literacy skills: a Free State community project”, Africa Education Review, 6(2), 295-307.