ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

4 ایران-استان فارس-شهرشیراز-دانشگاه شیراز-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-یخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف مقاله حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 452 نفر از بین دانش‌آموزان 8 دبیرستان پسرانه و دخترانه نواحی چهارگانه شهرستان شیراز انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌ محقق‌ساخته‌ استفاده شد که برای تعیین روایی آن از روش‌های روایی صوری و تحلیل عامل مرتبه اول و دوم و برای ارزیابی پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد با فرض معیار 4/0، در تمامی مؤلفه‌ها، سؤالات مطرح شده در مقیاس مذکور به خوبی نشان‌دهنده، مؤلفه‌های مربوطه می‌باشد و در مجموع، این مقیاس، ابزاری معتبر برای سنجش تربیت دینی فراگیران دوره متوسطه براساس نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی می‌باشد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد که مؤلفه‌های نه‌گانه در نظریه مذکور به خوبی نشان‌دهنده برازش این مدل برای توسعه تربیت دینی در فضای جهانی فعلی است. نتایج آلفای کرونباخ نیز نشان داد که این مقیاس در تمامی ابعاد خود، پایایی لازم برای استفاده به‌عنوان یک مقیاس معتبر را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The construction and validation of the religious education assessment scale of the Second Grade Secondary School Based on the Religious Education Theory of Glo-calized Space-Based Model

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Marzoughi 1
  • Jafar Jahani 2
  • Razieh Sheikholeslami 3
  • yaser dehghani 4
1 Assistant Professor, Shiraz University
2
3 ASSOCIATE PROF OF EDUCATION PSYCHOILOGI DEPARTMENT
4 Iran-Fars-Shiraz-Shiraz university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to build and validate the religious education evaluation scale based on the religious education Glo-calized Space-Based Model. The research method is descriptive-survey method and the statistical population includes secondary school students in Shiraz. The sample was multistage cluster random sampling, a sample of 469 students among 8 high school students in boys and girls in four regions of Shiraz were selected. For collect data, a researcher-made questionnaire were used. For determining its validity, Formal validity and first and second factor analysis methods were used and its reliability was assessed using Cronbach's alpha. The results of First factor analysis of the first order showed that, by assuming a criterion of 0/4, in all components, the questions presented in the questionnaire clearly indicate the relevant components. Therefore, in general, this questionnaire is a valid tool for assessing education Religious high school students are based on the religious education Glo-calized Space-Based theory. Meanwhile, the results of the second-order factor analysis also showed that the nine components in the aforementioned theory well illustrate the fit of this model for the development of religious education in the current global space. Cronbach's alpha results also showed that the questionnaire in all its dimensions has the reliability required for use as a valid questionnaire

کلیدواژه‌ها [English]

  • "validate"
  • "religious education questionnaire"
  • "Glo-calized Space-Based theory"
1. ابطحی، سیدحسین (1393)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه‎ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
2. اوج‍ی‎‎ن‍ژاد، اح‍م‍درض‍ا (1390)، م‍طال‍ع‍ه ت‍طب‍یقی روی‍ک‍ردهای ت‍ربیت معنوی در ک‍ش‍وره‍ای م‍ن‍ت‍خ‍ب ب‍ه م‍ن‍ظور ارائه یک م‍دل پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی ب‍رن‍ام‍ه درس‍ی م‍ع‍ن‍وی ب‍رای دوره اب‍ت‍دای‍ی، رساله دکتری در رشته برنامه‎ریزی درسی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
3. عبدالحسینی، احمد؛ عزت‎الله نادری و مریم سیف‎نراقی (1394)، «طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش‎آموزان دوره اول متوسطه براساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم»، مجله پژوهشهای اخلاقی، س6، دوره دوم، ص101−116.
4. گودرزی، محمدعلی؛ رحمت‎اله مرزوقی و اکرم نوری (تابستان 1393)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی−ایرانی در دانشجویان ایرانی»، مجله اصول بهداشت روانی، س16، ش2، ص90−120.
5. مرزوقی، رحمت‎اله (1388)، «پیش‎فرض‎های برنامه درسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن: مبنای نظری برای نظام آموزش و پرورش عمومی ایران»، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، س4، ش15، ص43−59.
6. ــــــــــ (1396)، مبانی و اصول تعلیم و تربیت با نگاهی به تحولات دوران معاصر، تهران: انتشارات آوای نور.
7. وحدانی اسدی، محمدرضا؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی‎آبادی و خسرو باقری (تابستان 1395)، «اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق»،فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره 12، ش40، ص119−211.
8. Ackerman, P. L; Beyer, M. E & Boyle, M. O. (2005), “Working memory and intelligence: The same or different constructs?” The Journal of Psychological Bulletin. 131(1)30–60.
9. Cumming, Jennifer; Woodcock, Charlotte; Cooley, Sam J.; Holland, Mark J. G.; Burns, Victoria E. (2015), “Development and Validation of the Group work Skills Questionnaire (GSQ) for Higher Education”, The Journal of Assessment & Evaluation in Higher Education, 40 (7)988-1001.
10. Kaymakcan, R. (2007), “Pluralism and Constructivism in Turkish Religious Education: Evaluation of Recent Curriculum of Religious Culture and Ethical Knowledge Lesson”, The Journal of Educational Sciences: Theory and Practice. 7 (1)202-210.
11. Lemus, M. S.; Queries, C.; Teixeira, P. M.; Menaces, I. (2011),“Development and Validation of a Theoretically Based, Multidimensional Questionnaire of Student Evaluation of University Teaching”, The Journal of Assessment & Evaluation in Higher Education, 36 (7)843-864.
12. Marzooghi, R. (2012), Education in the third Millennium. International Conference on education in the third Millennium. United Arab Emirates: Dubai.
13. Marzooghi, R. (2015). Curriculum Sciences: New and Future Development. Tehran: Avaya Noor Publication.
14. Ladjal, T; Bensaid, B. (2017), “Desert-Based Muslim Religious Education: Mahdara as a Model”, The Journal of Religious Education, 112 (5)529-541.