بررسی الگوی ارتباط والد−فرزند با مهارت‌های ارتباطی و واسطه‌گری عزت ‌نفس دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارس.جهرم.شهرک انقلاب.خیابان فجر.کوچه فجر5

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران

3 دانشیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان الگوی ارتباط والد−فرزند با مهارت‌های ارتباطی و واسطه‌گری عزت‌نفس دانشجویان بود. به این منظور نمونه‌ای متشکل از 400 دانشجوی دانشگاه جهرم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه الگوهای ارتباط والد−کودک باقری (1392) و آزمون مهارت‌های ارتباطی (کوئین دام، 2004) و عزت‌ نفس (کوپر اسمیت، 1967) به دست آمد. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه هم‌زمان استفاده شد.
نتایج نشان داد که خرده‌مقیاس‌های انعطاف‌ناپذیری، تزلزل و رهایی در الگوی ارتباط پدر و خرده‌مقیاس مقبولیت و درهم‌تنیدگی در الگوی ارتباط مادر بر مهارت‌های ارتباطی معنادار است. همچنین نتایج نشان داد که خرده‌مقیاس مقبولیت در الگوی ارتباط پدر و خرده‌مقیاس مقبولیت و درهم‌تنیدگی در الگوی ارتباط مادر بر عزت‌نفس معنادار است. همچنین خرده‌مقیاس عزت‌نفس اجتماعی نیز بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان تأثیر معنادار داشت.
با توجه به نتایج به دست آمده الگوی غالب ارتباطی والدین با فرزندان خود، امنیت‌مدار و آزادی‌مدار است که موجب آسیب رسیدن به نظام ارزش‌ها و باورهای فرزندان شده و همواره آنها را در خطر جذب توسط افراد، گروه‌ها، فرقه‌ها، سازمان‌های جاسوسی و... قرار خواهد داد که برای آنان جهت و تکلیف مشخص می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Parent-Child Relationship Pattern based on Iranian-Islamic Native Model withCommunication Skills and Students’ Self-esteem Intermediation

نویسندگان [English]

 • Raziya I’tesami-Pur 1
 • Fariborz Baqeri 2
 • Mahdi Zare’ Bahram Abadi 3
1 PhD Student of Psychology; Department of Psychology; Faculty of Humanities and Social Sciences; Islamic Azad University/ Tehran Branch of Science and Research
2 Associate Professor in Department of Psychology; Faculty of Humanities and Social Sciences; Islamic Azad University/ Tehran Branch of Science and Research
3 Associate Professor in Center of Research and Development for Humanities/ SAMT Organization
چکیده [English]

Background and Objective: Relations between parents and children are one of the most influential factors in a person’s life, affecting the development of functions, features, and shaping the harms. The present study aims at examining the relationship of parent-child relationship pattern based on Iranian-Islamic native model with communication skills and students’ self-esteem intermediation.
Methodology: to this end, a sample population consisting of 400 students of Jahrom University was selected through stratified sampling method. The required data were obtained using Baqeri’s questionnaire for models of parent-child relationship (2013), communication skills test (Queendom, 2004), and self-esteem inventory (Cooper Smith, 1967). In order to investigate the relationship between variables, multiple regression analysis was used.
Results: The findings showed that the the subscales of ‘inflexibility’,  ‘instability’, and ‘indifference’ in father-child relationship model  and the subscales of  ‘acceptance’, and ‘entanglement’ in mother-child relationship model affect the communication skills significantly. Similarly, the results showed that the subscales of ‘acceptance’ in father-child relationship model  and the subscales of  ‘acceptance’ and ‘entanglement’ in mother-child relationships model  affect self-esteem significantly. In addition, the subscale of social self-esteem had a significant effect on students’ communication skills.
 Conclusion: Considering the results, the dominant pattern of relations between parents and children is security-centered and freedom-centered, which in some way damages the children’s value system and their beliefs, and they will always be in danger of being absorbed by individuals, groups, sects, spying agencies, etc., who will determine their direction and obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • parent-child relationship
 • Iranian-Islamic native model
 • communication skills
 • self-esteem
 1. احمدی، محمدسعید (1393)، «تأثیر مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان»، مجلۀ علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 22 (90)، ص13−22.
 2. باقری، فریبرز (1392)، «الگوی ارتباط والد−فرزند، مدل نظری فرزندپروری بر مبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی اسلام»، دو فصلنامه پژوهشی مطالعات معارف اسلامی و علوم تربیتی، ا (1)، ص5−33.
 3. باقری، فریبرز؛ فیروز غفاری جعفرزادگان (1392)، «بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی و پایایی) و مدل نظری پرسشنامه الگوی ارتباط والد−فرزند، در افراد 15 تا 30 سال شهر تهران»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، س4، ش12، ص41−70.
 4. حسینیان، سیمین؛ مه‌سیما پورشهریاری و فاطمه نصراله کلانتری (1386)، «رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و عزت نفس دانش‌آموزان دختر ناشنوا و شنوا»، پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، 7(4)، ص367−384.
 5. خواجه‌نوری، بیژن و رودابه دهقانی (1394)، «مطالعه رابطه بین تعارضات خانوادگی و عزت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز)»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 13(2)، ص45−61.
  1. Akhter, N., Hanif, R., Tariq, N., & Atta, M. (2011), Parenting styles as predictors of externalizing and internalizing behavior problems among children. Pakistan Journal of Psychological Research, 26(1), 23.
  2. Barati, M; & Bagheri, F.)2017(, Comparison of Resilience in Equilibrium and no Equilibrium parent- child Relation Patterns.Specialty Journal of psychology and management, 3(1), 30-37.
  3. Burlaka, V., Graham-Bermann, S. A., & Delva, J. (2017), Family factors and parenting in Ukraine. Child abuse & neglect, 72, 154-162.
  4. Cheung, P. P. Sin, Andrew M. H; Brown, T. (2017), Measuring social skills of children and adolescents in chinese population: Preliminary evidence on the reliability and Validity of the translated chinese Version of the social skills Improvement system- Rating scales (SSIS- RS-C). Research In Developmental Disabilities, 6, 187-197.
   1. Dwairy, M. (2010), Introduction to special section on cross-cultural research on parenting and psychological adjustment of children. Journal of Child and Family Studies, 19(1), 1-7.
   2. Egeci, I. S., & Gencoz, T. (2011), The effects of attachment styles, problem-solving skills, and communication skills on relationship satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2324-2329.
   3. Esmaeili, M., Qomi, F., & Bagheri, F. (2016), Psychosomatic Disorders, Anxiety and Relationship with Parent-Child Communication Patterns in Crime Correction and Rehabilitation Center in Qom.
   4. Gallagher, K. C. (2002), Does child temperament moderate the influence of parenting on adjustment?. Developmental Review, 22(4), 623-643.
   5. Gilbert, K. E. (2012), The neglected role of positive emotion in adolescent psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 467-481.
   6. Kotaman, H. (2013), Freedom and child rearing: Critic of parenting practices from a new perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 39-50.
   7. Lippold, M. A., & Jensen, T. M. (2017), Harnessing the strength of families to prevent social problems and promote adolescent well-being. Children and Youth Services Review, 79, 432-441.
   8. Maltese, A., Alesi, M., & Alù, A. G. M. (2012), Self-esteem, defensive strategies and social intelligence in the adolescence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 2054-2060.
   9. Marceau, K., Dorn, L. D., & Susman, E. J. (2012), Stress and puberty-related hormone reactivity, negative emotionality, and parent--adolescent relationships. Psychoneuroendocrinology, 37(8), 1286–98. doi:10.1016/j.psyneuen.2012.01.001.
   10. Zarra‐Nezhad, M., Kiuru, N., Aunola, K., Zarra‐Nezhad, M., Ahonen, T., Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2014), Social withdrawal in children moderates the association between parenting styles and the children's own socioemotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(11), 1260-1269.
   11.  Pellerin, L. A. (2005), Applying Baumrind's parenting typology to high schools: toward a middle-range theory of authoritative socialization. Social Science Research, 34(2), 283-303.
   12.  Queendom A. Queendom Communication skills test- Revised. 2004, Available online by internet: http://www.queendom.com/cgi-bin/tests/transfer.cgi.
   13.  Ramsden, S. R., & Hubbard, J. A. (2002), Family expressiveness and parental emotion coaching: Their role in children's emotion regulation and aggression. Journal of abnormal child psychology, 30(6), 657-667.
   14.  Valkenburg, P. M., Koutamanis, M., & Vossen, H. G. (2017), The concurrent and longitudinal relationships between adolescents' use of social network sites and their social self-esteem. Computers in human behavior, 76, 35-41.
   15.  Van Petegem, S., Brenning, K., Baudat, S., Beyers, W., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2018), Intimacy development in late adolescence: Longitudinal associations with perceived parental autonomy support and adolescents' self-worth. Journal of adolescence, 65, 111-122.
   16.  Zhang, X. (2013), Bidirectional longitudinal relations between father–child relationships and Chinese children's social competence during early childhood. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 83-93.