واکاوی شاخصه‌های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش‌آموزان برای جامعه مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجو کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

3 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی مؤلفه‌های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش‌آموزان جهت آمادگی آنها برای جامعه مهدوی بود. رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای متعارف بود. مشارکت‌کنندگان شامل معلمان شاغل در مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1400-1401 بود که 14 نفر از آنان به صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبه‌های نیمه سازمان یافته‌ای از آنها صورت گرفت و نمونه‌گیری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. برای اعتبارسنجی یافته‌ها از روش توصیف غنی داده‌ها و خود بازبینی محقق و برای تعیین پایایی داده‌ها از روش بررسی همزمان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 7 مؤلفه هستی‌شناختی دینی (تضادناپذیری، ساختارشناسی پدیده‌ها، هنجارمحوری)، روایت‌ گزینی (معنابخشی معنوی، شخصیت‌سازی دینی، مبانی‌سازی ظهور)، انسان‌شناسی دینی(توسعه معنوی، آینده پژوهی، تعلق‌پذیری باورها)، پژوهشگری‌ دینی (گفتمان‌سازی مهدویت، نقادی، بسترشناسی)، مرجعیت‌شناسی (رهبریت، الگوسازی)، تلفیق‌پذیری ادیان (بحران‌شناسی دین زیستی، اشتراک دینی)، هویت‌سازی منتظران (بهزیستی دینی، منش پروری، تفکرگرایی، خود تعیین‌گری) مضامین اصلی هستند که با 125 مضمون اولیه شرایط را برای تربیت‌پذیری مهدوی دانش‌آموزان فراهم می‌آورند. نتایج نشان داد که معلمان برای درک معنادار شخصیت مهدی (عج) توسط دانش‌آموزان، ضرورت دارد زمینه فعالیت‌های کنشگرانه آنها را نسبت به شناخت اصل و مفهوم مهدویت در راستای هدایت درست رفتارهای فردی فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Features of Teacher-centered Approach to Students’ the Religious Education for Mahdavi Society

نویسندگان [English]

  • Mahta mozaffari 1
  • zahra yahyazadeh 2
  • reza madouminejad 3
1 Undergraduate student of farhangian university
2 Undergraduate student of farhangian university
3 Lecturer of farhangian university
چکیده [English]

 
This study aims to identify the components of the teacher-centered approach to the students’ religious education in order to prepare them for the Mahdavi society. Its qualitative approach was conventional content analysis. The participants were the teachers teaching at schools in Ardabil, Iran, in the school year 14001401. 14 teachers at these schools were studied through typical case purposive sampling. In this regard, semiorganized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. In order to validate the findings, the method of rich description of data and self-review of the researcher was used, and, so as to determine the reliability of the data, the method of simultaneous review was used. The findings showed that seven religious ontological components (non-contradiction, study of the structure of phenomena, being norm-referenced), narrative selection (spiritual meaning-making, religious personality formation, fundamentals of emergence), religious anthropology (spiritual development, futurism, belonging to beliefs), religious research (Mahdism discourse, criticism, context studies), authority (leadership, modeling), integrity of religions (crisis of biology, religious sharing), identity of waiters (religious welfare, character development, thinking, selfdetermination) are the main themes which provide the conditions for the students’ Mahdavi educability through 125 primary themes. The findings showed that the teachers, for a students’ meaningful understanding of the Imam Mahdi’s personality, should provide the ground for their active activities in knowing the doctrine and concept of Mahdism in order to guide individual behaviors correctly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers
  • religious education
  • Mahdism
1. احمدخانی، سمیرا (1398)، «نقش معلم در پرورش یادگیرندگان»، آفاق علوم انسانی، 28، 47−66.
2. ادیب، یوسف؛ اسکندر فتحی‌آذر و اصغر ابراهیمی هرستانی (1393)، «ادراک دانش‌آموزان فارغ التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه»، تربیت اسلامی، (19)9، 7−26.
3. داوودی، محمد (1398)، نقش معلّم در تربیت دینى، چاپ نهم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
4. سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (1396)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
5. سرمدی، محمدرضا (1392)، «نقش معلّم در زمینه‌سازی ظهور و تحقق جامعه مهدوی»، پژوهش‌های مهدوی، (7)2، 51−75.
6. شایسته‌فرد، رحمت و عبدالله غلامی (1399)، «اخلاق حرفه‌ای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی»، اخلاق، (38)16، 85−112.

7. شمشیری، بابک؛ علی شیروانی شیری و لیلا زارعی (1400)، «آسیب‌شناسی تعلیم ‌و تربیت دینی در دانش‌آموزان متوسطه (از دیدگاه متخصصان تعلیم ‌و تربیت، معلمان و دانش‏آموزان) ». پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، (51)29، 265−283.

8. عابدی، فاطمه؛ مرتضی منادی، ملوک خادمی اشکذری و علیرضا کیامنش (1397)، «واکاوی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری تربیت دینی دانش‌آموزان»، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، (38)26، 145−169.

9. ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه پژوهش، (2)3، 15−44.

10. Ahmad, A.(2017), Role of Teacher in Student’s Personality Development. Psychology and Behavioral Science International Journal, 2(2), 1−2.
11. Ahmad, S. S. & Tengku Kasim, T. S. A.(2017), Permasalahan dan cabaran Guru Pendidikan Islam (GPI) dalam membentuk personaliti dan akhlak pelajar: Satu analisis secara kritis. In M. N. Mohamad, M. R. Idris, F. Mat Zain, C. Khaegphong, A. Pattanapricawong, & N. A. R. Nik Abdul Ghani (Eds.), Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Soutthest Asia 2017 (pp. 1–15).
12. Conroy, J. C., Lundie, D., Davis, R. A., Baumfield, V., Barnes, L. P., Gallagher, T., & Wenell, K. J. (2015), Does religious education work? A multi−dimensional investigation. London: Bloomsbury.
13. Copley, T. (2008), Non−indoctrinatory religious education in secular cultures. Religious
14. Dewi, E. R. , & Alam, A.A.(2020), Transformation Model for Character Education of Student. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(5), 1228−1237.
15. Don, Y., & et al.(2021), Challenges for Using Organizational Climate Tools for Measuring Teacher Job Satisfaction. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(2), 465−475.
16. Elliott, G. , McCormick, J. , & Bhindi, N.(2019), A Social Cognitive Framework for Examining the Work of Catholic Religious Education Teachers in Australian High Schools. British Journal of Religious Education, 41(2), 134−144.
17. Ene, I. , & Iuliana, B.(2015), Religious Education and Teachers’ Role in Students Formation towards Social Integration. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 180, 30−35.
18. Ezer, F. , & Aksut, S.(2021), “Opinions of Graduate Students of Social Studies Education about Qualitative Research Method”. International EducationStudies, 14(3), 15−32.
19. Hakyemez, C.(2020), Some Notes on the Mahdi Perception in Contemporary Shi'ism Cagdas Siilikte Mehdi Algısı Uzerine Bazı Notlar. Turkish Journal of Shiite Studies, 2(1), 7−16.
20. Hu, X. , & Cheng, S.(2021), Religious Orientation, Religious Involvement, and Religious Coping Predict University Students' Thinking Styles. British Journal of Religious Education, 43(4), 421−433.
21. Jafralie, S. , & Zaver, A.(2019), Teaching Religious Education: The Ethics and Religious Culture Program as Case Study. FIRE: Forum for International Research in Education, 5(1), 89−106.
22. Lubis, M. A., Wan Hassan, W. N. S. and Hamzah, M. I. (2017), Tahap pengetahuan dan kesediaan guru−guru Pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilizat, 1(1), 1−13.
23. Maxwell, B. , & Hirsch, S.(2020), Dealing with Illiberal and Discriminatory Aspects of Faith in Religious Education: A Case Study of Quebec's Ethics and Religious Culture Curriculum. Journal of Beliefs & Values, 41(2), 162−178.
24. Minnaar−Kuiper, E. , & Bertram−Troost, G.(2020), Dutch Non−Affiliated Pre−Vocational Pupils, Their World View and Religious Education, British Journal of Religious Education, 42(1), 3−13.
25. Selcuk, M.(2018), Learning in encounter: Crossroads, Connections, Collaborations. Religious Education 113(3),233–243.
26. Shea, J. J.(2018). Adulthood, Morality and the Fully Human. Lantham: Lexington Books.
27. Sultmann, W. , Lamb, J. , Hall, D. , & Borg, G.(2021), Student Perceptions of a Trial Religious Education Curriculum: Establishing Baseline Data. Journal of Beliefs & Values, 42(2), 247−257.
28. Van Dijk−Groeneboer, M.(2020), Religious Education in (Post−)Pandemic Times; Becoming a Resilient Professional in a Teacher Academy. Religions, 11(11), 1−12.
29. Whitworth, L.(2020), Do I Know Enough to Teach RE? Responding to the Commission on Religious Education's Recommendation for Primary Initial Teacher Education. Journal of Religious Education, 68(3), 345−357.