تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی – تحلیلی است.
از دیدگاه اسلام، انسان غریزة صرف و حیوانی کامجو نیست تا همه چیز او را به کامجوئی از غریزة جنسی و آزادی در ارضاء آن فروبکاهیم، بلکه انسان در کنار غریزه جنسی که وجه مشترک انسان و حیوان است، از فطرت نیز برخوردار است.
بنابراین، در انسان­شناسی اسلامی، انسان دارای سه روح نباتی، حیوانی و فطری است.
بر این اساس، مبانی انسان­شناختی مؤثر در اخلاق جنسی عبارتند از: غریزة جنسی، فطرت الهی، کرامت، اندیشه¬ورزی، اصالت روح، قابلیت تکامل نفس، اختیار و انتخاب آگاهانه، حب ذات، چند ساحتی بودن انسان، هویت جمعی و ضعف.
به این ترتیب، اخلاق جنسی نیز ریشه در روح فطری و انسانی انسان دارد و به تبع همین فطرت است که ما می¬توانیم از اصول و ارزش¬های اخلاقی همچون سرکوب نکردن غریزة جنسی، اعتدال، شکوفایی فطرت الهی، حفظ کرامت ذاتی انسان، حفظ کرامت انسانی زنان، عمل به فرامین الهی، مصونیت اخلاقی، کسب بینش صحیح، رعایت اعتدال، تکامل روحی و روانی، اصالت روابط عاطفی، ارتقاء معنویت، رفتار جنسی مسئولانه، تدرج و تمکن، ازدواج آزادانه و آگاهانه، دگر­خواهی، محبت، رشد متوازن و متعادل، تحکیم هویت جمعی، کنترل رفتار جنسی، به رسمیت شناختن هویت فردی، تخفیف حکم، مدارا و مسامحت صحبت کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elucidation of the Anthropological Foundations of Sexual Morality: an Islamic Perspective

نویسندگان [English]

  • mohammad sharif taherpoor 1
  • mohammad reza sharafi 2
  • Khosro Bagheri 2
  • Jahangir Masoudi 3
چکیده [English]

The aim of this research is to elucidate the anthropological foundations of sexual morality from Islamic perspective using the descriptive-analytic methodology. In this perspective, human is not just the instinct and an enjoyment-seeking animal to be limited to using matrimonial willingness and freedom to satisfaction. But besides the common feature of sexual desire with animals human being does own fetrat (innate tendency). Therefore, human being from the perspective of Islam has three aspects; herbaceous, animal-like and nature aspects. Based on this view the influential anthropological foundations in matrimonial morality are as follows: sexual desire, divine nature, munificence, thoughtfulness, authenticity of spirit, capability of self-evolution, will and conscious selection, self-love, multi-sidedness of human, holistic identity and weakness. Therefore, matrimonial morality roots in nature and human soul through which we can talk about unsuppression of sexual desire, equinox, flourishing of heavenly nature, sustaining innate munificence of human, sustaining women’s munificence, practicing divine commands, moral dignity, acquiring correct insight, observing temperance, spiritual and psychic evolution, authenticity of emotional relations, upgrading spirituality, responsible sexual relations, gradation and affordance , free and conscious marriage, others-love, love, balanced growth, strengthening holistic identity, control of sexual behavior, recognizing personal identity, discounting decree, tolerance , and forbearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basics of anthropology
  • principles
  • Sexual morality