نگاهی به نقش زبان در تعلیمات دینی

نویسنده

مشاور بین المللی آموزش در یونسکو

چکیده

برای یک متخصص آموزش، زبان، قلب آموزش و پرورش است؛ زیرا آموزش و پرورش چیزی جز فرایند کاربرد مؤثر زبان نیست. زبان در بسترها و بافت‌های گوناگون تکوین و تکامل می‌یابد و به همین دلیل، هر زبانی حامل معانی و جهان‌بینی‌های متفاوتی است. بنابراین، لازم است برای فهم‌پذیری زبان، اقدامات خاصی صورت گیرد. انجام این اقدامات، در حوزه‌های خاص‌تری چون «زبان دینی»، بسیار عملیاتی به نظر می‌آید. در مقاله حاضر، «چشم‌اندازهای خاص به زبان» به صورت مختصر معرفی می‌شود و جایگاه «زبان دینی» و «تعلیمات دینی» نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز هرمنوتیک تعلیمات دینی، با نظر به سه الگوی «پدیدار شناختی»، «معنوی» و «واقع‌گرایی انتقادی» مورد بحث قرار گرفته و نمونه‌های عملی کاربرد الگوها در کلاس درس معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance at the role of language in teaching religious subjects

نویسنده [English]

  • Muharram Aghazadeh
چکیده [English]

For an expert of Education, the language is considered as the heart of Education because education and teaching is nothing but the effective application of language.
Since the languages are created and evolved in different grounds and contexts, they have different  meanings and outlooks, therefore it is necessary to go through special procedures to underestand any language more deeply. In some more specialized areas such as "religious language" these procedures are more opeational.
The article is to present the "special out looks" towards language and analyses the "Religious language" and the language of religious teachings. At the end of the article the hermeneutics of religious teachings is discassed though three models including critical realism, spritual and phenomenological omdels and finally pratical examples of each have been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious language
  • Religious education