بررسی برنامه‌های درسی تلفیقی علوم و مفاهیم اخلاقی در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا به منظور ارائه نمونه‌های تلفیقی برای دوره ابتدائی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت

چکیده

آموزش و پرورش تلفیقی، فنونی تدوین کرده که با استفاده از آن در کلاس درس می‌توان شاهد رشد در چهار زمینة درون فردی, میان فردی، برون فردی، و ماورای فردی بود. آلبرت اینشتین معتقد است که: «رشته‌های گوناگون فقط نشانگر دانش محدود بشر در باره هستی بوده و باید رشته‌های متفاوت درهم تنیده گردد و توصیفی کامل از جهان هستی ارائه شود».
برنامه‌های درسیِ موضوع‌محور, محتوای درس‌ها را برای دانش‌آموزان به صورت خشک, بی‌روح, انتزاعی و غیرمنطبق با کیفیت یادگیری، در محیط طبیعی ارائه کرده است و هرچه به عمق موضوع‌های آموزشی افزوده گشته، جدایی از زندگی بیشتر شده است و این رویکرد, یادگیرنده را به سوی یک بُعدی بودن, و اعتقاد بدون دلیل و رقابت به جای همکاری سوق داده است؛ در حالی که وقتی انسان در زندگی با یک مسأله، یا با یک موقعیت چند بُعدی مواجه می‌شود, نمی‌پرسد چه بخشی ریاضیات, چه بخشی علوم و کدام بخش مفاهیم تفکر اخلاقی و اجتماعی است، بلکه سعی می‌شود برای حل مسأله و گذار از یک موقعیت، منابع مختلف دانش و مهارت لازم را به دست آورد.  این پژوهش با توجه به کاستی‌های فعلی نظام برنامه‌ریزی درسی کشور، به دنبال چشم‌اندازی برای برنامه‌های تلفیقی دوره ابتدایی است که با توجه به مسأله محور بودن آن، پرورش مهارت‌های تفکر اجتماعی و اخلاقی در سطوح بالاتر را در پی دارد.
هدف کلی این پژوهش، بررسی و تحلیل عناصر برنامه درسی تلفیقی علوم با مفاهیم اخلاقی در چند کشور منتخب است.
جامعه آماری در این تحقیق، کشورهای شرکت کننده در مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم (TIMSS) بوده و انتخاب نمونه با توجه به درهم تنیدگی برنامه علوم با مفاهیم اخلاقی آمریکا, کانادا و استرالیا انتخاب شده است.
روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی, تحلیلی است. از اسناد برنامه‌های درسی علوم دوره ابتدایی و کتاب‌های مرجع شامل دائره‌المعارف‌های تخصصی تعلیم و تربیت و برنامه‌های درسی به صورت تحلیل محتوا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined Educational programs of Science and Moral Teachings (in U.S ., Canada and Australia as a model for Iranian primary schools educational system)

نویسنده [English]

  • Zahra Shabani
چکیده [English]

Combined  Education has created some techniques which can make a growth in four  aspects of an individual including: inside an individual, among the individuals, outside  an individual, beyond an individual. Albert Einstein  believes that  the different fields of sciences proves the limited knowledge of human and the scientific fields should be combined to give human-being a complete description of the universe.
Subject-oriented educational programs, offer the content of educational materials to the students very inanimate, abstractive and non-comparable with the quality of education. In this method whatever the educational materials become deeper, the learner will be led to  separation from the natural life, having  a single dimension personality, believing in learned materials by no reason, and accepting the competition instead of cooperation.
The human-being in his  life while facing a problem or a multi-dimensions situation, doesn’t ask himself that which part of the problem is related to mathematics  or sciences or moral  teachings  but tries to solve the problem through providing with different fields of sciences and other needed skills(such as moral teachings).
The article is to offer a way to get to the Combined  Educational systems for Iran’s educational systems because this system is a problem-oriented  system which highly tries to develop the social and moral skills of students.
In this article  the Combined Educational programs of science and moral teachings in several countries have been analyzed. The statistical universe has been selected from American, Canadian and Australian students. The method of performing this research is descriptive-analytic .The documents of  primary educational programs  and some other general and specialized encyclopedia of education have been used in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational program
  • moral teachings
  • educational systems