عدم انطباق روش تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انطباق روش تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس و از طریق روش توصیفی- پیمایشی، انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران رسمیِ مرد درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد بوده که پس از انتخاب ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد و با استفاده از روش سرشماری در نمونه گیری، کلاسهای تدریس همه دبیران درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه در هر 9 دبیرستان پسرانه این ناحیه طی 39 جلسه مورد مشاهده و ارزیابی دقیق قرار گرفت و برای تکمیل اطلاعات پژوهش با همه دبیران مصاحبه انجام شد.نتایج نشان داد که در ارتباط با مولفه‌های کلیات و تمهیدات، میزان انطباق فعالیت‌های دبیران با توصیه‌های کتاب راهنمای تدریس در هیچ یک از موارد در حد مطلوبی نیست و نیز انطباق فعالیت‌های دبیران و مشارکت دانش‌آموزان در بخش سازماندهی فعالیت‌های یاددهی- یادگیری با توصیه‌های کتاب راهنمای تدریس در بیشتر موارد در حد مطلوبی نبود. همچنین اکثر دبیران اظهار داشتند که آگاهی، تسلط و استفاده آنان از کتاب راهنمای تدریس بسیار کم است. در مجموع، یافته‌ها نشان داد که از روش تدریس توصیه شده در راهنمای تدریس تا حد زیادی غفلت شده است. این امر اثربخشی برنامه درسی درس" دین و زندگی" را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inadaptability of teaching methodology of the book " religion and life" with the teachers' guide : third grade high school book

نویسندگان [English]

  • Hassan Eslamian 1
  • Mahmoud saeedi Rezvani 2
  • Maqsoude Amin Khandaqi 3
1
2
3
چکیده [English]

The  present research aims at determining the degree of adaptability of teachers' methodology with teachers' guides of third high school graders carried out  through descriptive measurement. The population covered all the male high school teachers of the third grade  in Mashhad. The study investigation was done through sampling of the teachers in districts 2 and 3 of the city  in 9 schools for 39 sessions. Furthermore, all the teachers were interviewed. The findings revealed that with regard to the parameters of generals and guidelines, the degree of adaptability of the teachers' activities with the guidelines were not desirable. Also, the students' participation in class activities in organizing learning-teaching activities  did not match the teachers' guide. Moreover, most teachers claimed that awareness, mastery, and use of the guides by the teachers are little. In general, the findings revealed that the recommended methodology has been greatly neglected. This has seriously challenged the effectiveness of the planning of that course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • teachers' guide
  • standard evaluation
  • facilitative evaluation
  • activity organizing
  • learning-teaching