تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه ارومیه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با هدف تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت­گستری در بین دانش­آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان­غربی بر پایة آموزه‌های قرآن و نهج­البلاغه و دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درحوزه عدالت و برابری صورت گرفته است. با مراجعه به قرآن کریم، نهج­البلاغه و مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره) شاخص‌های مورد نیاز از طریق تحلیل محتوا استخراج و سپس با توجه به وضعیت موجود شاخص‌ها در جامعه آماری مورد نظر مدل نهایی کاهش نابرابری‌های آموزشی ارائه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (درصدها، فراوانی‌ها، میانگین و..) و آمار استنباطی (تی مستقل٬ تحلیل واریانس٬ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با بهره­گیری از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بین دانش­آموزان دختر و پسر، بین مدارس شهری و روستایی و بین طبقات اجتماعی مختلف نابرابری وجود دارد اما بین دانش­آموزان اقوام مختلف ساکن در استان آذربایجان­غربی نابرابری وجود ندارد. براساس نتایج تحلیل مسیر، شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را بر نابرابری آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Educational situation and presentation of a pattern for decreasing educational inequalities based on religious and Islamic revolution teachings (the case of high school students in west

نویسندگان [English]

  • Maryam Sameri 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Mir Mohammad Seyed Abbas Zadeh 2
  • Mir Najaf Mousavi 3
چکیده [English]

The present research was carried out through descriptive-analytical survey study to analyze the educational inequality in order to present a pattern for removing the problem in west Azerbaijan based on Islamic teachings in Quran and Nahjolbalagheh as well as Imam Khomeini's perspective. Referring to Quran, Imam Khomeini's lectures and Nahjolbalagheh, the criteria for content analysis were extracted and finalized for the sample under study. The statistics used in the research were both descriptive(percentile, frequency, mean, and….) and inferential (independent T-test, ANOVA, Pearson Correlation Coefficient, and path analysis ) calculated by SPSS. The findings revealed inequality between boys and girls, rural and urban students, and different social classes. The inequality between different tribes has not been reported. Path analysis revealed that economic criterion has had the greatest influence

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational inequality
  • Quran
  • Nahjolballagheh
  • Imam Khomeini