شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله تبیین شکِ روش شناختی، به عنوان روشی برای تربیت اعتقادی است. روش این تحقیق، که از نوع تحقیقات بنیادین و نظری است، توصیفی - تحلیلی و استنباطی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و فیش برداری است. با توجه به اینکه عنوان مقاله، برگرفته از اصطلاح مشهور شکِ روش شناختی دکارت است، ابتدا به معرفی اجمالی این نوع شک پرداخته شده، در ادامه شک غزّالی نیز به دلیل مشابهتی که با شکِ دکارت دارد به اختصار بیان شده است. چالش تلقین در برابر تربیت اعتقادی؛ شک مطلوب و نامطلوب؛ شک و یقین در اسلام و راه برطرف نمودن شک؛ چیستی تربیت اعتقادی و اهمیت آن؛ و در نهایت استفاده از شکِ روش شناختی برای تربیت اعتقادی، به ترتیب، موضوعات بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهند. تحقیق حاضر نشان می‌دهد که به کارگیری شکِ روش شناختی در تربیت اعتقادی منجر به نتایج زیر می‌شود: احترام به آزادی و اختیار متربّی؛ پرورش تفکّر انتقادی متربّی؛ اندیشیدن به جای حفظ اندیشه‌های دیگران؛ جلوگیری از تعصّب و دعوت به گفتگو؛ دستیابی به یقین فکری و آرامش روانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological doubt: a method for belief education

نویسندگان [English]

 • Habib Karkon Beyraq 1
 • Mohsen Imani 2
 • Ali Reza Sadegh Zadeh 2
 • Toba Kermani 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is the elucidation of methodological doubt as a method for
belief education. The Methodology used in this study is descriptive-analytical and
inferential and the data were gathered from libraries. As the title is adapted from
Cartesian methodological doubt, this method has been firstly introduced and
followed by Gazelle's perspective briefly. The challenge of inspiration versus belief
education, desired and undesired uncertainty, certainty and doubt in Islam and ways
of removing them, the what of belief education and its importance are the issues
discussed in this article. The findings revealed that application of methodological
doubt in belief education leads to respecting others' freedom , options of instructors,
development of critical thinking of the learners, thinking instead of memorizing
others' thoughts, prevention of bias and invitation to dialogue, and achievement of
mental peace and thought certainty

کلیدواژه‌ها [English]

 • methodological uncertainty
 • belief education
 • Inspiration
 • certainty
 • rationality
 • Descartes
 • Ghazzali