بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن درنوجوانان دبیرستان‌های کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این‌ تحقیق با هدف شناسایی وبررسی رفتاردینی دانش‌آموزان‌ دبیرستان‌های ‌کرمان و همچنین بررسی میزان ارتباط جنسیت، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان با رفتاردینی صورت گرفته است. سنجش میزان رابطه و همبستگی هر کدام از رفتارهای دینی با رفتار دینی دیگر نیز از جمله اهداف این پژوهش بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار جمع‌آوری، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که با توجه به فروع دین متناسب با سن نوجوان دبیرستانی طراحی گردید و روائی آن معادل 84/0 و پایانی آن ، 95/0 محاسبه شد.
جامعه آماری مربوطه مشتمل بر 94 دبیرستان (50 دبیرستان دخترانه و 44 دبیرستان پسرانه) ‌بوده که تعداد 27 دبیرستان دخترانه و پسرانه دولتی و غیرانتفاعی با روش نمونه‌گیری سیستماتیک از بین آنها انتخاب گردیده است و سپس با روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 15نفر از دانش‌آموزان هر مدرسه جهت پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب گردیدند. تعداد کل دانش‌آموزان انتخاب شده معادل 405 نفر در نظر گرفته شد که از 405 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 292 پرسشنامه برگشت داده شد و داده‌های آنها تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از جداول فراوانی مطلق و فراوانی نسبی پاسخ‌های سؤالات پرسشنامه به منظور بررسی و شناسایی رفتار دینی دانش‌آموزان و با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسرن به منظور کشف میزان ارتباط هر کدام از متغیرهای جنسیت، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان با رفتار دینی آنان و همچنین شناسایی میزان ارتباط هر کدام از رفتارهای دینی با یکدیگر صورت گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 2/92% دانش‌آموزان رفتاردینی مطلوبی‌را از خود نشان می‌دهند وهمچنین بین رفتار دینی و نوع مدرسه و جنسیت دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد ولی بین رفتار دینی دانش‌آموزان و پایة تحصیلی آنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on adolescents’ religious behavior and related elements in Kerman high schools

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Alawi
چکیده [English]

This research has been conducted for analyzing the religious behavior of   high schools students in Kerman (an eastern city of Iran) . The goal of this article is to measure
the  relation of  sex, type of school, students’ grade with religious behavior and also to analyze the relation and  correlation of any religious behavior with the another.
The method of research was descriptive of correlational type and the way of gathering information was through questionnaire dsigned according to basic religious knowledge of a high school students . The validity of the research method and its constancy were measured 84% and 95%.
 The statistical universe included 94 high schools (50  girls’ high schools  and 44  boys’ high schools) in which 37 national and private high schools out of 94 were selected according  to systematic sampling, then 15 students of each school were selected according  to random sampling. Collected data were used to analyze the students’ religious behavior through using relative frequency and absolute frequency tables.
 
Also  through using   Spirman  and Pierson correlation coefficient  the relation of sex,  type of school, students’ grade with religious behavior and also the relation and  correlation of any religious behavior with the another  were analyzed .
The results of this research show that: 92.2% of students  demonstrated  appropriate religious behavior  There is a meaningful relation between religious behavior and sex, type of school but there is not  a meaningful relation between religious behavior and students’ grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • religion
  • Religious Behavior
  • The prayer
  • fasting
  • Tawlli and Tabarri
  • Amr Bil-Ma’ruf and Nahyi anil-Munkar