تبیینی از اهداف تربیت اسلامی بر مبنای قلمروهای حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

اسلام به عنوان یک مکتب دارای نظام تربیتی خاص خود است. این نظام تمایزات اساسی با سایر نظام‌های تربیتی دارد. در حال حاضر، پژوهش در باب ریشه‌های این تمایزات با توجه به قلمروهای حیات آدمی ضرورتی آشکار است. تبیین عناصر تعلیم و تربیت شامل: هدف، برنامه، روش، ارزشیابی و... مستلزم نظریه‌پردازی در خصوص قلمروهای حیات آدمی از یک سو، و استخراج پیامدها و دلالت‌های تربیتی آنها از سوی دیگر است. هدف به عنوان اساسی‌ترین عنصر در تربیت اسلامی به تبیینی نو نیازمند است. مقالة حاضر به تبیینی از اهداف  تربیت اسلامی بر مبنای قلمروهای حیات آدمی پرداخته، و نتایج پژوهش بیانگر آن است که تدوین و انتخاب هدف‌های تربیتی مستلزم نظریه و تفسیری از حیات آدمی درقلمروهای مختلف آن و درنظر آوردن آنها به صورت یک کلّ با ثبات متعادل است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Clarification of Islamic Education goals based on human life realms

نویسنده [English]

  • Hasan Karamalian
چکیده [English]

 
Islam (as a school of thought) has its own special educational system which is basically different from other educational systems. In the present time, it seems to be necessary to study on the roots of these distinctions. To clarify the elements of education such as goals, programs, methodology, and evaluation system and so on, it is necessary to theorize on human life areas from one side, and to obtain the consequences and educational implications, from the other side.
Among the mentioned elements, the elememt of goal needs a new clarification. The present article tries to make a new clarification of Islamic Education goals based on human life realms .The results of the research show that designing and selecting educational goals need a theory and interpretation of human life in its different areas and considering them as a constant equilibrant whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic education
  • Educational goals
  • human life realms
  • elements of education