عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت اقامة نماز فرادی، جماعت و جمعه و عوامل مرتبط با آنها در بین دانش‌آموزان دبیرستان ها و دانشجویان دانشگاههای شهر کرمان در سال 1380انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعة آماری تحقیق، کلیة دانش‌آموزان 94 دبیرستان شهر کرمان بوده که 27 دبیرستان با روش نمونه‌گیری سیستماتیک و تعداد 291 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه از بین آنها انتخاب گردیده است؛ همچنین جامعة آماری دانشجویان نیز شامل کلیة دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید باهنر بوده که 400 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین آنان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری آزمون‌های دوجمله‌ای، مان - ویتنی، کروسکال والیس و اسپیرمن صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان دادکه جنس، پایة تحصیلی و نوع مدرسه بر نماز خواندن (فرادی) دانش‌آموزان تأثیر ندارد. در مورد دانشجویان، جنسیت دانشجویان فقط بر شرکت آنان در نماز جماعت تأثیر دارد. فقط بین سن دانشجویان و شرکت در نمازجماعت آنان رابطه وجود دارد. نوع دانشکدة دانشجویان بر نماز خواندن و شرکت در نمازجماعت آنان تأثیر دارد. معدل دیپلم دانشجویان فقط بر شرکت در نمازجمعه آنان تأثیر دارد. بین معدل دانشجویان و نماز خواندن آنان رابطة معنی‌دار مثبت ضعیفی وجود دارد. بین تعداد واحد اخذ شده و وضعیت نماز دانشجویان رابطة معنی‌دار وجود ندارد. وضعیت بومی بودن دانشجویان بر نمـاز خواندن آنان تأثیر دارد. وضعیت سـکونت دانشجـویان بر شرکت آنان در نمـازجمـاعت و نمازجمعه تأثیر دارد. وضعیت تأهـل دانشجویان بر نماز خواندن، شرکت در نماز جماعت و شرکت در نمازجمعه آنان تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relevant Factors of Prayer Establishment in Students

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Alawi
چکیده [English]

 
The goal of this research is to identify and study the situation of the individual prayer, congregational group and Friday (Jomeh) prayers and their relevant factors in the high school and university students. The research method was descriptive and correlational. The statistical population was 94 high schools from Kerman city and the university of Shahid  Bahonar of kerman. The research sample was 27 high schools that 291 high school students were chosen by random sampling method and 400 university students who were chosen by stratified sampling method.
The necessary data were gathered by questionnaire. The data analysis was carried out by Bi-dominal, Mann –Whitnney, Kruskal Wallis and Spearman tests. The results of the research showed that sex was effective on the participation of the university students in the congregational (group) prayer.  There was a relationship between the age and the university students’ individual and, congregational (group) Prayer. The diploma average was effective on the students’ participation in the Friday prayer. There was a weak and positive relationship between the scores average of the students in the university and establishing their prayers.
Nativity of the university students was effective on establishing their prayers. Residence of the students was effective on their participation on the congregationaland Friday prayer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual prayer
  • congregational (group) Prayer
  • Friday (Jomeh) prayer
  • High school students
  • university students