عوامل مؤثر بربدحجابی دختران دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

در این تحقیق اهمیت حجاب از دیدگاه اسلام و نیز سازوکارهایی که اسلام برای عینیت بخشیدن به آن منظور کرده است موردتحلیل واقع شده و عوامل مؤثر بر بدحجابی دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای دوقسمتی شامل 64 سؤال بود که این پرسشنامه به تعداد 400 دانشجو داده شد که 200 تای آنها دانشجویان دختر بدحجاب و 200 تای دیگر دانشجویان دختر با حجاب بودند و با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند.
در تحقیق حاضر از روش تحقیق علی - مقایسه‌ای استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آمار توصیفی شامل نمودار ستونی، میانه، میانگین، نما، .... و آمار استنباطی شامل آزمون T، کای دو، من ویتنی استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:
وضعیت دینی دانشجویان در بدحجابی آنان مؤثر است.
وضعیت روانی دانشجویان در بدحجابی آنان مؤثر نیست.
خصوصیات شخصی شامل رشته تحصیلی، تعداد واحد گذرانده، سن، معدل دیپلم و... تأثیری در بدحجابی دانشجویان ندارند، به جز متغیرهای علاقه‌مندی به رشته، اهمیت دادن به مدگرایی و میزان در تضاد دیدن پوشش زن با تلاش‌های اجتماعی، که این سه متغیر در بدحجابی تأثیر دارند.
نگرش‌های سیاسی در بدحجابی تأثیرگذارند.
وضعیت جسمانی در بدحجابی مؤثر نیست.
وضعیت اقتصادی و خانوادگی شامل متغیرهای متفاوتی بوده که بعضی از آنها ازجمله تعداد کل افراد خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده بر بدحجابی دانشجویان تأثیر ندارند و متغیرهای اختلاف بین والدین، مدرک تحصیلی پدر و مادر، وضعیت اعتقادی والدین در بدحجابی دانشجویان مؤثر می‌باشد.
خصوصیات دوستان در بدحجابی دانشجویان مؤثر نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the bad veiling of Kerman Shahidbahonar University girls

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamidreza Alavi 1
  • Razieh Hojjaty 2
چکیده [English]

This research has been done to analyze importance of veil from Islamic perspective as well as mechanisms applied by Islam to make it objective. Also, factors affecting bad veiling of girl students of Shahidbahonar University of Kerman have been studied. To collect data, a two-part questionnaire consisted of 64 questions was used. 400 participants including 200 bad veiled and 200 veiled girls were selected using voluntary sampling. Methodology used was causal-comparative one. In order to analyze research findings, descriptive statistics (including bar graph, median, mean, mode,…) and inferential statistics (including T-test, Chi-square test, Mann-Whitney U-test) were utilized.
   Research results indicate that:
1. Religious state of students is effective in their bad veiling.
2. Mental state of students is not effective in their bad veiling.
3. Personal characteristics including discipline, number of passed units, age, Diploma average and so on do not affect students’ bad veiling. It is notable that variables "interest to discipline", "Paying attention to modism" and "rate of paradox between woman veil and social activities" have influence on bad veiling.
4. Political attitudes are effective in bad veiling.
5. Physical state has no impact on bad veiling.
6. Economic and family state, including variables "number of family individuals" and "economic condition of family", is not effective in students’ bad veiling. In contrast, variables "conflict between parents", "education level of parents" and "belief state of parents" have impact on students’ bad veiling.
7. Friends’ features do not affect bad veiling of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veil
  • Bad veiling
  • Girl students of University
  • Personal/ political/ physical/ economic/ family and friends characteristics