آموزش‌های روان‌شناختی مبتنی بر قرآن و حدیث و بررسی تأثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

مطالعات موردی بر روی زنان ومردانی که در زندگی مشترک دچار تنش شده‌اند، نشان داده است‌که نگرش‌های غیرواقع‌بینانه به‌زندگی زناشویی، ضعف‌اخلاق، نبودن مهارت‌های ارتباطی وکمبود آگاهی از مسائل جنسی در بروز و افزایش تنش در زندگی آنان مؤثر بوده است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که آموزش‌های صحیح و همه‌جانبه در باره هدف زندگی، نگرش‌ها و باورها، مهارت‌های اخلاقی و ارتباطی و آشنایی با مسائل جنسی، تأثیرات تربیتی روانی خوبی بر همسران داشته و در کاهش تنش و بهبود روابط آنها مؤثر بوده است.
   هدف این مقاله بررسی نتایج آموزش‌های حدیثی در زمینه‌های یاد شده بر بیست‌ همسر (ده‌زوج) مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره مؤسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی در قم است که آموزش‌های فوق را دیده‌اند. روش در این تحقیق آن بوده است که پس از مصاحبة تشخیصی وپیش‌آزمون هر یک از همسران در شش جلسه به صورت گروهی و یا انفرادی ( درصورت عدم‌حضور یکی ازهمسران) آموزش می‌دیدند و پس از پایان آموزش، از آن‌ها پس آزمون گرفته می‌شد. اولین پس‌آزمون دوهفته پس ازپایان آموزش وپس‌آزمون دوم پنج‌ماه پس‌ازآن. سپس یافته‌های پس‌آزمون نخست و پیش‌آزمون مقایسه می‌گردید. پس‌آزمون دوم نیز با پس‌آزمون اول مقایسه می‌شد. مقایسه یافته‌ها نشان داد که آموزش‌های‌روانشناختی دربهبود روابط همسران و کاهش تنش بین آن‌ها مؤثر افتاده است. همچنین این بررسی نشان داد که آموزش به یکی از دو همسر ، نیز، در کاهش تنش در زندگی آنان تأثیر داشته است. همچنین به دست آمد که آموزش‌ها تأثیرات طولانی مدتی در کاهش تنش بین همسران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Teachings based on Koran and Narration and study of its mental and educational impact on couples’ relations

نویسنده [English]

  • Alinaghi Faghihi
چکیده [English]

Case studies on women and men who have had conflict in their common life indicate that unrealistic attitudes to marital life, weakness of ethics, lack of relation skills and lack of information about sexual problems all have affected their life. Also, research shows that right and exhaustive educations on life goal, attitudes and believes, ethical as well as relation skills and familiarity with sexual problems, have good mental education impacts on couples and have been effective in conflict reduction and improvement of their relations.
   This article aims to study results of Tradition-based educations in mentioned fields on 20 spouses (10 couples) who have referred to Center of Islamic Research and Counseling (located in Qom) and participated in such courses.
Methodology: After diagnostic interview and doing pre-test, couples were given necessary education in group or individually. Then, a post-test was performed. The first post-test was done two weeks after education and the second was done after five weeks. Afterwards, a comparison was made between findings of first post-test and pre-test. Furthermore, the second post-test was compared with the first one.
   The comparison of findings demonstrates that psychological educations were effective in the improvement of couples’ relations and reduction of their conflicts. In addition, the present study indicated that even education of either spouses (man or woman) has been also effective in reducing conflict of their marital life. Also, it was found that such educations have had long-term influences on reduction of conflict between couples.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological education
  • Ethical and relation skills
  • Basic motivations in life
  • Improvement of couples’ relations