تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری و شناختی دانشجویان است. پژوهشگران تلاش می­کنند با استفاده از روش مطالعه پانل، به بررسی این موضوع بپردازند که آیا نگرش دانشجویان نسبت به شهادت قبل و بعد از اردوی راهیان نور متفاوت است یا خیر؟ جامعه آماری، دانشجویان حاضر در اردوی راهیان نور سال 1389 دانشگاه فردوسی مشهد بوده و پژوهشگران جامعه را بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار داده­اند. در روش پژوهش پانل 300 نفر از دانشجویان یک­بار قبل و یک­بار بعد از اردو مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌ها پس از گردآوری، ویرایش و کدگذاری مجدد وارد نرم افزار SPSS شده و توصیفات آماری، آزمون ویلکاکسون و آزمون مقایسه میانگین در دو گروه همبسته صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد، نگرش شناختی و رفتاری دانشجویان نسبت به مقوله شهادت قبل و بعد از اردو با یکدیگر تفاوت معناداری دارد. در مورد نگرش پاسخگویان به اردو نیز تفاوت معناداری قبل و بعد از اردو مشاهده شده است. در نهایت با کنترل متغیرهای مستقل تفاوت معناداری در هر سه شاخص مشاهده نشده است. در نتیجه، حضور در اردوی راهیان نور نگرش رفتاری و شناختی به شهادت و نگرش به اردو را تحت تأثیر خود قرار داده است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Rahyan Noor Tour (Visiting War Fronts) on the Cognitive-Behavioral Attitudes of the University Students Toward Martyrdom (Panel Study)

نویسندگان [English]

  • Hamid Masoudi 1
  • Mohsen Noghani 2
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects of Rahyan Noor tour on the
cognitive-behavioral attitudes of the university students toward martyrdom through
panel study. The researchers attempt to find whether the participants’ attitudes
toward martyrdom differ before and after such visits. The population covers
Mashhad university students who participated in such visits in the solar year of
1389. The researchers considered the whole population in a panel study both before
and after the visit. The data gathered were edited, coded and entered in the SPSS
software for analysis in terms of descriptive statistics, Wilcoxon test, average
comparison, and the correlations in two groups. The findings indicated that their
views differed significantly before and after the visits. With regard to the attitudes of
the respondents, there was a significant difference before and after the visits. Finally
by controlling the different independent variables, a meaningful difference was
found in the three criteria. Consequently, participation in Rahyan Noor affects the
participants’ behavioral and cognitive attitudes toward both martyrdom and such
visits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • martyrdom
  • martyr
  • attitude change
  • panel study
  • Rahyan Noor tour